fbpx

SURASKITE SAVO SVAJONIŲ KELIONĘ

JOINUP

JOINUP KELIONĖS PASLAUGŲ PAKETO SUTARTIS

1. Bendrieji principai

1.1. Šią Sutartį sudaro Specialiosios sąlygos ir Bendrosios sąlygos. Abi Sutarties dalys yra sudedamosios Sutarties dalys ir jos taikomos bei vertinamos tik kartu. Sudarydamos Sutartį, Šalys patvirtina, kad jos perskaitė visas šios Sutarties sąlygas, suprato jas ir pripažįsta jas kaip privalomas Sutarties vykdymui.

1.2. Ši Sutartis yra parengta ir vykdoma vadovaujantis Latvijos Respublikos Ministrų kabineto 2018 m. birželio 26 d. reglamentą Nr. 380 “Dėl kelionės paslaugų paketo parengimo bei teikimo procedūrų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių ir dėl kelionės paslaugų paketo ir susijusių kelionės paslaugų teikėjų ir Keliautojų teisių bei įsipareigojimų (toliau – Ministrų kabineto reglamentas Nr. 380), jeigu Keliautojas perka kelionės paslaugų paketą (toliau – Paketas).

1.3. Pasirašydama šią Sutartį, Join Up Baltic parduoda, o Keliautojas perka, Keliautojo pasirinktą Kelionės paketą.

1.4. Paslaugų paketo kelionės gali būti vykdomos lėktuvu pagal užsakomųjų skrydžių sutartį, sudarytą tarp vežėjo (oro linijų) ir Join Up Baltic (toliau – Užsakomasis skrydis) arba lėktuvu, kai kiekvienas gali individualiai nusipirkti vietas kiekvienam skrydžiui tiesiogiai iš vežėjo (oro linijų) arba jo įgaliotų agentų pagal paskelbtą tvarkaraštį ir šis skrydis nėra laikomas Užsakomuoju skrydžiu pagal šią Sutartį (toliau – Reguliarus skrydis).

Užsakomuosius skrydžius gali vykdyti Skyup Airlines, arba kiti vežėjai (oro linijos), išvardinti Join Up Baltic interneto svetainėje www.joinup.lt. Reguliarius skrydžius vykdantys vežėjai (oro linijos): Ryanair, Wizz Air, Finnair, Turkish Airlines, Lufthansa, Air Baltic ir kiti.

1.5. Keliautojas, kuris pasirašo šią Sutartį visų Keliautojų, nurodytų Specialiosiose sąlygose, vardu, įsipareigoja informuoti kitus Keliautojus (toliau – Paslaugų gavėjai), kad Paslaugų paketas yra organizuojamas pagal šios Sutarties sąlygas ir visi Keliautojai yra įpareigoti laikytis šios Sutarties sąlygų.

2. Join Up Baltic teisės ir įsipareigojimai

2.1. Join Up Baltic/Agento įsipareigojimai:

2.1.1. teikti Keliautojui visą informaciją apie Keliautojo pasirinktą kelionės Paketą pagal nustatytas procedūras ir Ministrų kabineto reglamento Nr. 380 5 skyriaus 62.1. paragrafą (įskaitant: Paketo kelionės tikslą, maršrutą, buvimo laiką (su datomis), pagrindinį aprašymą, bendrą Paketo kainą, bendrą informaciją apie pasus ir vizų režimą kelionės tikslo šalyje, apytikslį vizos gavimo laiką ir informaciją apie medicininius formalumus kelionės tikslo šalyje (įskaitant apgyvendinimo vietos kelionės tikslo šalyje vietos valdžios institucijų ir/arba administracijos nurodymus, įsakymus, higienos normas ir t.t., kurių laikymasis yra privalomas siekiant išvengti bet kokių ligų ir/arba infekcijų (įskaitant koronaviruso infekcijos COVID-19 plitimą ir kt.) ar kitas grėsmes sveikatai ar saugumui, apie sveikatos, gyvybės draudimą, įskaitant pirmiau paminėtų ligų ir/arba infekcijų riziką ir kitus draudimų tipus), paskelbiant informaciją Join Up Baltic interneto svetainėje www.joinup.lt. Tokiu atveju laikoma, kad Join Up Baltic įvykdė savo įsipareigojimą pateikti informaciją. Join Up Baltic/Agentas pateikia pirmiau paminėtą informaciją Keliautojui ant popieriaus ar elektroniniu formatu, išsiųsdamas Keliautojo elektroninio pašto adresu, ar naudojant kitą patvariąją elektroninę laikmeną.

2.1.2. prieš sudarant Sutartį Join Up Baltic/Agentas pateikia Keliautojui informaciją apie Paketą, įskaitant “Informaciją Keliautojams” ir “Saugias keliones”, kurioje nurodomas Paketo apibūdinimas ir kita į Sutartį neįtraukta informacija apie Paketą (toliau – Kelionės programa) interneto svetainėje www.joinup.lt arba visa, pirmiau paminėta informacija Keliautojui popieriuje ar elektroniniu formatu, išsiunčiama Keliautojo nurodytu elektroninio pašto adresu, ar naudojant kitą patvariąją elektroninę laikmeną. Kelionės programa yra sudedamoji Sutarties dalis.

2.1.3. Join Up Baltic/Agentas nedelsiant informuoja Keliautoją apie visus galimus kelionės Paketo ir jo programos pakeitimus, paskelbiant Join Up Baltic/Agento turimą informaciją Join Up Baltic interneto svetainėje www.joinup.lt ir/arba atitinkamai išsiunčiant Keliautojo nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.1.4. Join Up Baltic privalo nedelsiant suteikti pagalbą (paramą) patiriančiam sunkumus Keliautojui, ypač:

2.1.4.1. pateikti informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas, vietos valdžios institucijų ir konsulinę pagalbą;

2.1.4.2. padėti pasinaudoti nuotoliniu ryšiu ir rasti alternatyvius Kelionės sprendimus;

2.1.4.3. suteikti kitą pagalbą, kol Keliautojas negali grįžti dėl neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių.

2.2. Join Up Baltic teisės:

2.2.1. Vadovaujantis šia Sutartimi ir taikomais teisės aktais bei siekiant gyvybės/sveikatos saugumo ir sėkmingo Paketo paslaugų teikimo, o iškilus būtinybei dėl aplinkybių, kurių Join Up Baltic negali kontroliuoti, Join Up Baltic nedelsiant informuojant Keliautoją pasilieka teisę pakeisti maršrutą ir/arba numatytus ekskursijų objektus.

2.2.2. Join Up Baltic turi teisę imti mokestį už 2.1.4. punkte nurodytą pagalbą, jeigu tokius sunkumus sąlygojo Keliautojo piktavališki veiksmai ar aplaidumas. Šis mokestis atitiks Join Up Baltic patirtų faktinių išlaidų sumą.

2.2.3. Join Up Baltic turi teisę vienašališkai pakeisti Sutarties sąlygas prieš pradedant teikti Paketo paslaugas (ši sąlyga netaikoma Paketo kainų pakeitimams remiantis Sutarties 5.6. punkto sąlygomis), tik tuo atveju, jeigu pakeitimai yra nereikšmingi ir Join Up Baltic/Agentas informavo Keliautoją apie pakeitimus aiškiu, suprantamu ir matomu būdu paviešinant šią informaciją Join Up Baltic interneto svetainėje www.joinup.lt ir/arba nusiunčiant tokią informaciją elektroniniu būdu Keliautojo nurodytu elektroninio pašto adresu ir/arba jį informuojant per Join Up Baltic atstovaujantį Agentą.

2.2.4. Join Up Baltic turi teisę nutraukti šią Sutartį, o nutraukus privalo pilnai atlyginti Keliautojui visus jo atliktus mokėjimus už kelionės Paketą, tačiau neprivalo mokėti papildomos kompensacijos, jeigu Join Up Baltic negali vykdyti šios Sutarties dėl neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių arba, jeigu kelionės Paketo paslaugų teikimui reikia tam tikro skaičiaus dalyvių (60% vietų, rezervuotų atitinkamame orlaivyje, skaičiaus) ir šis skaičius nebuvo pasiektas, o apie tai Keliautojas buvo informuotas prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų prieš pradedant vykdyti kelionės Paketą, paskelbiant šią informaciją Join Up Baltic interneto svetainėje www.joinup.lt ir/arba išsiunčiant informaciją elektroniniu būdu Keliautojo nurodytu elektroninio pašto adresu ir/arba per Join Up Baltic atstovaujamą Agentą.

2.2.5. Šios Sutarties 2.2.4. ir 5.6. punktuose nurodytais atvejais, Join Up Baltic nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Sutarties nutraukimo, grąžina Keliautojui, įskaitant ir atliktus per Agentą, visus jo mokėjimus, nustatytus pagal Ministrų kabineto reglamento Nr. 380 99, 100. ir 101 punktus (Šalių susitarimu, tokie grąžinamieji mokėjimai gali būti atlikti ir kitu būdu), taip pat šios Sutarties 6.3. punkte nurodytu atveju, Join Up Baltic grąžina visus Keliautojo atliktus mokėjimus, atėmus Sutarties nutraukimo mokestį, nurodytą šios Sutarties 6.3. punkte.

2.2.6. Join Up Baltic turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Keliautojas nesilaiko apmokėjimo už kelionės Paketą sąlygų, išdėstytų šios Sutarties 5 skyriuje, informuojant Keliautoją elektroniniu būdu, išsiunčiant pranešimą Keliautojo nurodytu elektroninio pašto adresu ar per Join Up Baltic atstovaujamą Agentą. Keliautojui pažeidus mokėjimo prievolės terminą Join Up Baltic atleidžiama nuo atsakomybės ir neatlygina Keliautojui dėl to jo patirtų nuostolių.

2.2.7. Join Up Baltic turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, informuojant Keliautoją elektroniniu būdu, išsiunčiant pranešimą Keliautojo nurodytu elektroninio pašto adresu ar per Join Up Baltic atstovaujamą Agentą, ir neatlygina jo patirtų nuostolių, jeigu Sutartis nėra vykdoma ir negali būti pradėta vykdyti, dėl Keliautojui taikomų tarptautinių, finansinių ar nacionalinių sankcijų ar finansinių sankcijų, kurias taiko Europos Sąjungos valstybės narės, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos, ar Užsienio lėšų kontrolės biuro sankcijos.

3. Keliautojo pareigos, teisės ir patvirtinimai

3.1. Keliautojo pareigos:

3.1.1. pateikti Join Up Baltic/Agentui Sutarties vykdymui reikalingus dokumentus bei teisingą, tikslią ir naujausią informaciją apie save ir kelionės Paslaugų gavėjus, įskaitant dokumentus, patvirtinančius vardo, pavardės pasikeitimą ar kitą Keliautojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, laikytis sienos kirtimo procedūroms taikomų teisės aktų reikalavimų. Atvykti į kelionės Paketo pradžios vietą ir laiku, kaip nurodyta Sutartyje, taip pat laikytis apgyvendinimo vietų, transporto priemonių naudojimo ir naudojimosi kitomis paslaugomis sąlygų, taip pat laikytis į paketą įtrauktų šalių įstatymų, reglamentų ir bendrųjų elgesio taisyklių.

3.1.2. užtikrinti, kad Keliautojas turėtų galiojančius kelionės dokumentus, patvirtinančius Keliautojo asmens tapatybę (jeigu pasikeičia Keliautojo asmens tapatybę patvirtinanti informacija – dokumentus, patvirtinančius šį pasikeitimą), vizą ir pažymėjimą, nurodantį, kad asmuo paskiepytas ar persirgo Covid-19 liga arba neigiamo Covid-19 testo rezultato patvirtinimą (jeigu reikalaujama), o kertant šalies sienas pateikti pirmiau paminėtus galiojančius kelionei dokumentus ir vizas (jeigu reikalaujama) pagal pirmą teisėtą kompetentingos institucijos reikalavimą.

3.1.3. susipažinti su informacija, paskelbta Join Up Baltic interneto svetainėje www.joinup.lt, įskaitant “Informacija Keliautojams” ir “Saugi kelionė” skyrių. Keliautojas patvirtina, kad informacija, pateikta minėtoje interneto svetainėje www.joinup.lt yra aiški, tinkama ir prideramai paviešinta. Visa reikalinga informacija apie kelionės Paketą buvo suteikta Keliautojui vadovaujantis Latvijos Respublikos ir tarptautinės teisės reikalavimais ir kitoks Keliautojo informavimo būdas neprivalomas.

3.1.4. laikytis visų Join Up Baltic/Agento nurodymų prieš kelionės Paketo vykdymą ir jo vykdymo metu, o esant reikalui, pasiskiepyti, jeigu tai privaloma pagal nacionalinius bei kitus teisės aktus; dėl tinkamos savo sveikatos priežiūros (privalomų ir rekomenduojamų vakcinų tipo Keliautojas privalo sužinoti kompetentingose sveikatos priežiūros institucijose iš anksto prieš kelionės Paketą), apsidrausti.

3.1.5. Atlyginti visus Join Up Baltic nuostolius, patirtus dėl Keliautojo ar jį lydinčių asmenų kaltės. Tretiesiems asmenims pateikus prieštaravimus ar reikalavimus atlyginti nuostolius Join Up Baltic, kuriuos šie asmenys patyrė dėl Keliautojo ar jį lydinčių asmenų kaltės, pateikti Join Up Baltic visą reikiamą informaciją apie prieštaravimo ar reikalavimo atsiradimo aplinkybes ir jo esmę.

3.2. Keliautojo teisės:

3.2.1. pakeisti kelionės Paketo datą, trukmę, viešbutį ir/arba kambario tipą bei kitą, tik nutraukus esamą ir sudarius naują Kelionės paslaugų paketo sutartį, taip pat perleisti Sutarties vykdymą kitam Keliautojui ar nutraukti sudarytą Sutartį laikantis procedūrų, nurodytų šios Sutarties 6 skyriuje, išsiunčiant pareiškimą Join Up Baltic/Agentui raštu (elektroniniu paštu). Šios Sutarties sąlygos negali būti taikomos, jei sudarant naują Sutartį siekiama pasinaudoti sumažėjusia kelionės Paketo kaina.

3.3. Keliautojo patvirtinimai:

3.3.1. Pasirašydamas šią Sutartį, Keliautojas patvirtina, kad yra susipažinęs su šios Sutarties 3.2. punkte nustatytomis teisėmis, jas suprato, sutinka su jomis ir esant reikalui įsipareigoja atlyginti kelionės Paketo sąlygų pakeitimo/Sutarties perleidimo, Sutarties nutraukimo išlaidas, apie kurias yra informuotas. Išlaidos, susiję su kelionės Paketo sąlygų pakeitimu/Sutarties perleidimu, skaičiuojamos atitinkamų pakeitimų atlikimo dieną galiojančiomis kainomis ir pagal kelionės paslaugų teikėjų sąlygas (viešbučio/vežėjo), kurios yra įtrauktos į kelionės Paketą, t.y. be kelionės Paketo sąlygų pakeitimo/Sutarties perleidimo mokesčio (jeigu toks yra), Keliautojas privalo sumokėti ir kainos skirtumą, jeigu alternatyvaus kelionės Paketo kaina yra didesnė nei užsakyto pirmiau.

3.3.2. Pasirašydamas šią Sutartį, Keliautojas patvirtina, jog yra informuotas, kad pakeitus pirminę Paketo rezervaciją, pirmiau sudarytoji Sutartis laikoma negaliojančia ir sudaroma nauja Kelionės paslaugų paketo sutartis. Nauja Kelionės paslaugų paketo sutartis sudaroma pagal sąlygas, įskaitant apmokėjimo sąlygas, galiojančias naujos Kelionės paslaugų paketo sutarties sudarymo metu.

3.3.3. Pasirašydamas šią Sutartį, Keliautojas patvirtina, kad prieš pasirašant šią Sutartį gavo visą informaciją apie kelionės Paketą, kaip numatyta šioje Sutartyje, ir Keliautojas yra informuotas apie Join Up Baltic interneto svetainę, nurodytą šioje Sutartyje. Keliautojas yra informuotas, kad visą naujausią informaciją apie viešbučius, poilsio ir pramogų vietas, oro linijų maršrutus, išvykimo/atvykimo laikus galima gauti ir šių paslaugų teikėjų interneto svetainėse bei patikrinti asmeniškai prieš kelionės Paketo vykdymą ar jo vykdymo metu.

3.3.4. Keliautojas neatšaukiamai patvirtina, kad Join Up Baltic ir jį atstovaujantis Agentas atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Keliautojas negali keliauti dėl to, kad kompetentingos institucijos atsisako išduoti vizą, sienos apsaugos tarnybos, migracijos tarnybos, oro linijų antžeminio aptarnavimo tarnybos ar kitos atsakingos tarnybos priėmė sprendimą, draudžiantį Keliautojui/Paslaugų gavėjui išvykti iš/atvykti į tam tikrą šalį ir dėl to jis patyrė žalą.

4. Teisė reikalauti nuostolių atlyginimo

4.1. Keliautojas turi teisę reikalauti, jog Join Up Baltic kompensuotu patirtus nuostolius dėl šios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, išskyrus atvejus:

a) jeigu kelionės paslaugos nesuteiktos dėl ypatingų (neįprastų, nenumatytų ir nekontroliuojamų) sąlygų – Force Majeure (karantinas (lockdown), pandemija, sienų uždarymas, karas, stichinės nelaimės, streikai) arba paslaugos neatliktos dėl trečiosios šalies kaltės (nesusijusios su paslaugų pagal Sutartį teikimu);

b) jeigu išvykimo dieną Keliautojas laiku neatvyksta į Sutartyje nurodytą išvykimo vietą arba kitaip nepasinaudoja sutartyje nurodytomis kelionės paslaugomis dėl savo kaltės (atsisako jų savo noru); taip pat jeigu kitas Keliautojų grupės dalyvis dėl kokių nors priežasčių negali naudotis kelionės paslaugomis, negali būti laikoma svarbia atsisakymo priežastimi.

4.2. Kompensacijos suma negali viršyti bendros Paketo kainos daugiau nei tris kartus.

4.3. Join Up Baltic turi teisę reikalauti, kad Keliautojas atlygintų visus jo patirtus nuostolius, kai Join Up Baltic sumokėjo ir/ar turi sumokėti bet kokį atlyginimą (kompensacijas, baudas ar kitas išlaidas) trečiosioms šalims remiantis bet kokia pagrista trečiųjų šalių pretenzija ar reikalavimu, ir kai tokie reikalavimai ir/ar pretenzijos yra tiesiogiai susijusios su Keliautojo ir/ar su juo susijusių asmenų veikimu ar neveikimu.

5. Mokėjimų atlikimas

5.1. Kelionės Paketas, vykdomas Užsakomuoju skrydžiu:

5.1.1. Rezervuojant kelionės Paketą, vykdomą Užsakomuoju skrydžiu, jeigu Sutartis yra sudaroma prieš 11 (vienuolika) ar daugiau kalendorinių dienų iki kelionės Paketo pradžios vykdymo, Sutarties sudarymo dieną Keliautojas privalo atlikti išankstinį mokėjimą – 5% viso paketo kainos Sutarties sudarymo dieną.

Likusi mokėjimo už kelionės Paketą suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki kelionės Paketo vykdymo pradžios dienos.

5.1.2. Jeigu nuo Sutarties sudarymo datos iki kelionės Paketo vykdymo pradžios lieka 10 (dešimt) arba mažiau kalendorinių dienų, Keliautojas moka pilną kelionės Paketo kainą Sutarties sudarymo dieną.

5.1.3. Keliautojas patvirtina, kad jis yra informuotas ir sutinka, kad šios Sutarties įsigaliojimas negarantuoja Keliautojo pasirinkto viešbučio rezervacijos, kol negaunamas patvirtinimas iš viešbučio. Jeigu viešbučio rezervacija nepatvirtinta, Keliautojo elektroninio pašto adresu arba per Join Up Baltic atstovaujantį Agentą bus išsiųstas atskiras pranešimas. Jeigu viešbučio rezervacija nepatvirtinta, sutartis netenka galios. Keliautojas turi teisę pasirinkti kitą (alternatyvią) kelionę sudarydamas naują sutartį. Jeigu Keliautojas atsisako sudaryti naują sutartį, Join Up Baltic/Agentas privalo grąžinti Keliautojui pinigus, sumokėtus už kelionės Paketą šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

5.2. Kelionės Paketas, vykdomas Reguliariuoju skrydžiu:

5.2.1. Rezervuojant kelionės Paketą, vykdomą Reguliariuoju skrydžiu, jeigu Sutartis yra sudaryta prieš 11 (vienuolika) ar daugiau kalendorinių dienų iki kelionės Paketo vykdymo pradžios, rezervavimo metu Keliautojas privalo sumokėti ne mažiau, kaip 50% visos kelionės Paketo kainos.

Jeigu lėktuvo bilieto kaina viršija mokėtiną sumą (50% visos kelionės Paketo kainos), rezervavimo metu Keliautojas privalo sumokėti ne mažiau kaip 100% lėktuvo bilieto kainos.

Likusi mokėjimo už kelionės Paketą dalis turi būti sumokėta ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki kelionės Paketo vykdymo pradžios dienos.

5.2.2. Jeigu nuo Sutarties sudarymo datos iki kelionės Paketo vykdymo pradžios lieka 10 (dešimt) arba mažiau kalendorinių dienų, Keliautojas privalo sumokėti pilną kelionės Paketo kainą Paketo rezervavimo metu.

5.3.3. Keliautojas patvirtina, kad jis buvo informuotas ir sutinka, kad tuo atveju, jeigu jis pasirenka kelionės Paketą, kuriame skrydis vykdomas Reguliariaisiais skrydžiais, atlikus išankstinį mokėjimą, Keliautojo pasirinkto viešbučio rezervacijos patvirtinimas gali būti negautas. Jeigu viešbučio rezervacija nepatvirtinta, Keliautojo elektroninio pašto adresu arba per Join Up Baltic atstovaujantį Agentą bus išsiųstas atskiras pranešimas. Tokiu atveju Keliautojas turi teisę pasirinkti kitą (alternatyvų) viešbutį. Jeigu Keliautojas atsisako alternatyvaus viešbučio, apgyvendinimo viešbutyje sutartis netenka galios. Keliautojo lėktuvo bilietas yra panaikinamas/anuliuojamas vadovaujantis Avialinijų tarifų nustatymo taisyklėmis. Keliautojo pinigus, sumokėtus už viešbutį ir kitas su skrydžiu nesusijusias paslaugas, grąžina Join Up Baltic/Agentas įvertinus Keliautojo asmeninį prašymą, ir jeigu tai įmanoma – pagal tam tikro viešbučio ar kitų paslaugų teikėjų nustatytus reikalavimus, kelionės Paketo laiką (pvz. Naujieji Metai, Velykos, t.t.) bei atsižvelgiant į kitas aplinkybes.

5.3. Join Up Baltic turi teisę padidinti kelionės Paketo kainą teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais, o būtent:

5.3.1. kai keleivių pervežimo kainos keitimas, susijęs su kuro ar kitų energijos šaltinių kainos pakeitimu.

5.3.2. kai keičiami mokesčių tarifai ar mokesčiai už kelionės paslaugas, kurios įtrauktos į Sutartį ir taikomos trečiųjų šalių, kurios nėra tiesiogiai susijusios su kelionės Paketo vykdymu, įskaitant turizmo mokesčius, nusileidimo rinkliavas, įlaipinimo ar išlaipinimo mokesčius uostuose ir oro uostuose.

5.4. Jeigu remiantis Sutarties 5.3. punktu reikia padidinti kelionės Paketo kainą, nurodytą Specialiose Sutarties sąlygose (ne daugiau kaip 8%), Join Up Baltic privalo aiškiai ir suprantamai informuoti Keliautoją, pagrindžiant kainos padidėjimą ir pateikiant padidėjusios kainos apskaičiavimą bei tokį pranešimą pateikti elektroniniu paštu ar Keliautoją informuoti per Join Up Baltic atstovaujamą Agentą, ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki kelionės Paketo vykdymo pradžios.

5.5. Keliautojas turi teisę pasinaudoti kainos sumažėjimu dėl šios Sutarties 5.3. punkte nurodytų kainų sumažėjimo po Sutarties sudarymo prieš kelionės Paketo vykdymo pradžią.

5.6. Jeigu Join Up Baltic turi ženkliai pakeisti bet kokias pagrindines kelionės Paketo dalis iki Paketo vykdymo pradžios, arba jeigu Join Up Baltic negali įvykdyti specialių Keliautojo reikalavimų, nurodytų Specialiųjų sąlygų 2 skyriuje, arba jeigu Paketo kaina padidėja daugiau nei 8%, Join Up Baltic/Agentas informuoja Keliautoją ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki kelionės Paketo pradžios datos elektroniniu būdu, išsiunčiant pranešimą Keliautojo nurodytu elektroninio pašto adresu ar per Join Up Baltic atstovaujamą Agentą, pagrindžiant kainos padidėjimą, pateikiant apskaičiavimą ir nurodant pagrįstą laikotarpį, per kurį Keliautojas turi informuoti Join Up Baltic/Agentą apie savo sprendimą. Keliautojas gali sutikti su pakeitimais arba nutraukti Sutartį, apie tai raštu informuodamas Join Up Baltic/Agentą per Join Up Baltic nurodytą laikotarpį, ir už Sutarties nutraukimą nemokėdamas mokesčio, nurodyto Sutarties 6.3. punkte. Jeigu Keliautojas nepateiks sprendimo, tai nebus laikoma sutikimu su siūlomais Sutarties pakeitimais ir Sutartis bus nutraukta.

5.7. Jeigu Keliautojas Sutarties 5.6. punkte nurodytu atveju pageidauja nutraukti Sutartį, o Join Up Baltic siūlo alternatyvų kelionės Paketą, kuris, jeigu galima yra tos pačios ar aukštesnės kokybės, Keliautojas gali sutikti gauti alternatyvų kelionės paslaugų paketą.

5.8. Jeigu Paketas yra nupirktas per specialią Join Up Baltic organizuotą akciją, Keliautojas sumoka kelionės Paketo kainą akcijoje nustatytais terminais ir sąlygomis. Pasirašydamas šią Sutartį, Keliautojas patvirtina, kad Keliautojas yra susipažinęs ir sutinka su nustatytais terminais ir sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis.

6. Kelionės Paketo sąlygų pakeitimas, Sutarties nutraukimas ir Sutarties perleidimas kitam Keliautojui

6.1. Keliautojas turi teisę pakeisti kelionės Paketo datą, trukmę, viešbutį ir/arba viešbučio kambario tipą ir kitą tik nutraukdamas sudarytą Kelionės paslaugų paketo sutartį ir sudarydamas naują. Šalys aiškiai susitaria, kad šiems pakeitimams yra taikomos Sutarties 6.3. punkto sąlygos.

6.2. Keliautojas turi teisę nutraukti Sutartį bet kuriuo metu. Raštiškas pranešimas gali būti pateikiamas Join Up Baltic vienu iš šių būdų: paštu Join Up Baltic buveinės adresu, elektroniniu paštu vilnius@joinup.lt, asmeniškai Join Up Baltic biure, raštu informuojant Agentą, per kurį buvo pirktas kelionės Paketas. Nutraukimas įsigalioja gavus ir įregistravus raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą Join Up Baltic buveinės adresu.

6.3. Jeigu Keliautojas savo valia nutraukia Sutartį ir atsisako paslaugų, Keliautojas privalo sumokėti Join Up Baltic Sutarties nutraukimo mokestį. Šalys sutinka, kad nutraukimo mokestis priklauso nuo laiko, likusio iki kelionės Paketo vykdymo pradžios ir nuo to, ar kelionės Paketas yra vykdomas Užsakomuoju ar Reguliariuoju skrydžiu ir yra:

6.3.1. Paketas, vykdomas Užsakomuoju skrydžiu :

PRANEŠIMAS APIE SUTARTIES NUTRAUKIMĄ IKI PAKETO PRADŽIOS DATOS (IŠVYKIMO) ATŠAUKIMO MOKESTIS
Daugiau nei 10 dienų Užsakymo atšaukimo mokestis likus 10 dienų ir daugiau iki išvykimo, numatyto užsakyme sudaro 5% nuo kelionės paketo kainos.
10 ar mažiau dienų Užsakymo atšaukimo mokestis likus mažiau nei 10 dienų iki išvykimo, numatyto užsakyme – faktiniai finansiniai nuostoliai, patirti Kelionių operatoriaus, bet ne mažiau 5% nuo kelionės paketo kainos.

6.3.2. Paketas, vykdomas Reguliariuoju skrydžiu:

PRANEŠIMAS APIE SUTARTIES NUTRAUKIMĄ IKI PAKETO PRADŽIOS DATOS (IŠVYKIMO) MOKĖJIMAS EUR
45 dienos ar daugiau kaina, nustatyta avialinijų tarifų taisyklėmis, už lėktuvo bilieto atšaukimą + 20% nuo (visos Paketo kainos – lėktuvo bilieto kaina)
45-30 dienų> kaina, nustatyta avialinijų tarifų taisyklėmis, už lėktuvo bilieto atšaukimą + 50% nuo (visos Paketo kainos – lėktuvo bilieto kaina)
30 dienų arba mažiau kaina, nustatyta avialinijų tarifų taisyklėmis, už lėktuvo bilieto atšaukimą + 100% nuo (visos Paketo kainos – lėktuvo bilieto kaina)

Pasirašydamas šią Sutartį, Keliautojas patvirtina, kad Keliautojas yra informuotas ir sutinka, kad tuo atveju, jeigu pasirinks kelionės Paketą, vykdomą Reguliariuoju skrydžiu, keičiant/atšaukiant lėktuvo bilietą taikomos Avialinijų tarifų nustatymo taisyklės.

6.4. Jeigu kelionės tikslo vietoje ar jos kaimynystėje susidaro neišvengiamos ir ypatingos aplinkybės, kurios ženkliai įtakoja kelionės Paketo maršrutą ar ženkliai paveikia galimybę pasiekti kelionės tikslą ir kurių pasekmių neįmanoma išvengti net ir tuo atveju, jeigu buvo imtasi visų priemonių, Keliautojas gali nutraukti Sutartį iki kelionės Paketo vykdymo pradžios nemokėdamas Sutarties nutraukimo mokesčio, nurodyto šios Sutarties 6.3. punkte. Tokiu atveju Join Up Baltic/Agentas grąžina visas Keliautojo už kelionės Paketą sumokėtas sumas, tačiau Keliautojas neturi teisės reikalauti ir gauti papildomą kompensaciją.

6.5. Jeigu Keliautojas nutraukia Sutartį iki kelionės Paketo vykdymo pradžios dėl Keliautojo sveikatos būklės, ar dėl nenumatytų ar neišvengiamų trečiosios šalies veiksmų, ar dėl įvykių, kurių Keliautojas negalėjo nei numatyti nei išvengti imantis visų atsargumo priemonių, poveikio, Join Up Baltic turi teisę reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus Sutarties vykdymo metu teikiant kelionės Paketo paslaugas Keliautojui, kurių suma numatyta Sutarties 6.3. punkte.

6.6. Keliautojas turi teisę atsisakyti šios Sutarties ir perleisti ją asmeniui, kuris tenkina visas Sutarties sąlygas ir/arba atlikti Keliautojo asmens duomenų pakeitimus. Tokiu atveju Keliautojas raštu (elektroniniu paštu) informuoja Join Up Baltic/Agentą apie Sutarties perleidimą/Keliautojo asmens duomenų pakeitimus ir pateikia visą reikalingą informaciją, sudarančią galimybę Keliautoją pakeičiančiam asmeniui keliauti ar atlikti Keliautojo asmens duomenų pakeitimus.

6.7. Šalys sutinka ir pripažįsta, kad kelionės Paketo perleidimo ir/arba Keliautojo asmens duomenų pakeitimo atveju, Keliautojas privalo padengti Join Up Baltic faktiškai patirtas išlaidas, susijusias su šiais pakeitimas, apie kurių sumą Keliautojas bus informuotas prieš pradedant vykdyti pakeitimus.

6.8. Apmokėjimo už kelionės Paketą ir kelionės Paketo perleidimo sąlygos tarp Keliautojo, kuris perleidžia kelionės Paketą, ir naujojo Keliautojo, kuriam kelionės Paketas perleidžiamas, yra suderinamos tarpusavio susitarimu tarp šių asmenų, be Join Up Baltic tarpininkavimo.

6.9. Jeigu iki Paketo pradžios datos jau nėra įmanoma rezervuoti vietų transporto priemonėje, viešbutyje ar nėra įmanoma gauti vizas ir t.t. ir dėl to neįmanoma perleisti kelionės Paketą, Keliautojas turi teisę nutraukti sutartį pagal Sutarties 6.3. punktą, sumokėdamas atitinkamą Sutarties nutraukimo mokestį.

6.10. Pasirašydamas šią Sutartį, Keliautojas patvirtina, kad jis buvo informuotas, susipažino ir sutinka, kad tuo atveju, jeigu kelionės Paketas yra pirktas per specialią Join Up Baltic organizuotą akciją, taikoma šios akcijos nuostatose bei sąlygose, kurios yra neatskiriama šios Sutarties dalis, nurodyta procedūra dėl kelionės Paketo ir Sutarties pakeitimo bei nutraukimo ir įsipareigoja jų laikytis.

7. Atsakomybė už Sutarties vykdymą ir force majeure

7.1. Šalys už tinkamą šios Sutarties vykdymą ir nevykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Join Up Baltic yra atsakinga Keliautojui už šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą. Bet kokius pranešimus, reikalavimus ar skundus dėl kelionės Paketo vykdymo Keliautojas pateikia Join Up Baltic.

7.3. Jeigu bet kurios kelionės paslaugos yra teikiamos pažeidžiant Sutarties sąlygas, Join Up Baltic privalo vengti tokio netinkamo Sutarties vykdymo, nebent toks Sutarties vykdymas yra neįmanomas ar ją vykdant bus patirtos neproporcingai didelės išlaidos, atsižvelgiant į nevykdymo mastą ir tam tikrų kelionės paslaugų vertę.

7.4. Jeigu Join Up Baltic Sutartį vykdo netinkamai remiantis šios Sutarties 7.3. punktu, Keliautojas turi teisę reikalauti kainos sumažinimo ar tam tikru atveju kompensacijos šioje Sutartyje ir Ministrų Kabineto Reglamento 380 7.2. skyriuje numatyta tvarka, išskyrus šios Sutarties 7.5. punkte nurodytus atvejus.

7.5. Join Up Baltic ir asmenys, kurių paslaugomis naudojasi Join Up Baltic teikiant kelionės Paketo paslaugas, neatsako Keliautojui už šios Sutarties vykdymą, jeigu Sutartis yra nevykdoma ar netinkamai vykdoma dėl Keliautojo kaltės.

7.6. Atsižvelgiant į Sutarties 4.1. punktą, neišvengiamoms ir ypatingoms aplinkybėms priskiriamas karantinas, sienų uždarymas, karas, terorizmas, sunkių ligų protrūkiai, stichinės nelaimės, t.t. ir kiti įvykiai, sukelti ne dėl Šalių ar trečiosios šalies kaltės ar veiksmų, kuriuos gali kontroliuoti Šalis, įvykiai, dėl kurių nebeįmanoma vykdyti Sutarties, įvykiai, kurių buvo neįmanoma numatyti sudarant šią Sutartį ir kurių nebuvo galima išvengti, kurių padarinių nebuvo galima pašalinti.

7.7. Neišvengiamų ir ypatingų aplinkybių atveju, Šalys veikia pagal šią Sutartį, teisės aktų reikalavimus ir lojalumo bei sąžiningos dalykinės praktikos principus.

8. Draudimas ir medicininiai klausimai

8.1. Remiantis Ministrų Kabineto Reglamento 380 7.2. skyriuje numatyta tvarka, Join Up Baltic turi galiojančią draudimo sutartį, sudarytą su draudimo kompanija „BALTA” (adresas: Raunas g. 10, Ryga, Latvija, LV-1039) draudimo kompanija „BTA Baltic Insurance Company“ (adresas: Sporta g. 11, Ryga, Latvija, LV-1013) ir kaip keliautojų atliktų mokėjimų atlyginimo garantiją, kai kelionių operatorius negali įvykdyti visų ar dalies savo prisiimtų įsipareigojimų ir suteikti paslaugų kelionių operatoriaus nemokumo atveju.

8.2. Keliautojas įsipareigoja kelionės paslaugų teikimo laikotarpiu apsidrausti ir apdrausti kelionės Paslaugų gavėjus kelionės, gyvybės ir sveikatos draudimu, įskaitant draudimą dėl skubios pagalbos teikimo Keliautojui avarijos atveju, dėl kelionės paslaugų teikimo sutarties nutraukimo išlaidų ir išlaidų, susijusių su Keliautojo repatriacija, atlyginimo. Keliautojas ir/arba Paslaugų gavėjai turi galimybę apsidrausti ligų ir/arba infekcijų rizikos draudimu (įskaitant koronaviruso infekciją COVID-19 ir kitas). Apsidrausti atsisakęs Keliautojas prisiima pilną atsakomybę už pasekmes, patiriamas dėl draudimo sutarties nesudarymo.

8.3. Informaciją apie būtinus skiepus, taikomus pagal nusipirktą kelionės Paketą galima gauti Pasaulio sveikatos organizacijos interneto puslapyje (www.who.int), Užkrečiamųjų ligų centro interneto puslapyje (http://www.ulac.lt/keliautojams) ir kitų kompetentingų medicinos institucijų puslapiuose. Join Up Baltic neprisiima atsakomybės, jeigu Keliautojas nebuvo tinkamai vakcinuotas ar negavo medicininės priežiūros kelionės metu.

8.4. Join Up Baltic neatsako už žalą, padarytą Keliautojui ir/arba Paslaugų gavėjui dėl bet kokios ligos, ir/arba bet kokios infekcijos (įskaitant koronaviruso infekcijas COVID-19 ir kitas), ir/arba gydymą, ir/arba reabilitaciją, susijusią su pirmiau paminėtomis ligomis bei infekcijomis.

9. Ginčų sprendimas

9.1. Keliautojas, atsižvelgiant į aplinkybes, nedelsiant informuoja Join Up Baltic apie bet kokį kelionės Paketo neatitikimą kelionės metu. Apie visas Keliautojo pretenzijas, kilusias kelionės Paketo kelionės metu, būtina pranešti vietoje Join Up Baltic atstovui ar kelionės gidui.

9.2. Jeigu ginčų neįmanoma išspręsti derybomis, Keliautojas pateikia raštišką pretenziją. Pretenzija parengiama dviem egzemplioriais. Join Up Baltic atstovas ar kelionės gidas pasirašo ant abiejų egzempliorių, patvirtindamas, kad pretenziją gavo, viena kopija atiduodama Keliautojui, kita lieka Join Up Baltic atstovui ar kelionės gidui. Jeigu konflikto neįmanoma išspręsti vietoje, pretenzija turi būti pateikta raštu Join Up Baltic biurui (juridinis adresas: Vienibas g. 109, Ryga, Latvija, LV-1058, el. paštas: claim@joinup.lt) nedelsiant po nusipirktos kelionės Paketo kelionės, tačiau, remiantis Latvijos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pirmo paragrafo 27 skyriaus reikalavimais, ne vėliau, kaip per du mėnesius nuo dienos, kai Keliautojas nustatė, kad kelionės Paketas neatitinka Sutarties sąlygų. Join Up Baltic pateikia raštišką atsakymą į pretenziją Keliautojui per 15 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

9.3. Jeigu Join Up Baltic atsisako įvykdyti Keliautojo reikalavimą arba Keliautojo netenkina Join Up Baltic siūlomas sprendimas, Keliautojas turi teisę kreiptis į:

1) Vartotojų teisių apsaugos centrą dėl pagalbos sprendžiant ginčą. Vartotojų teisių apsaugos centro kontaktinė informacija: Brivibas g. 55, Ryga, Latvija, LV – 1010, el. pašto adresas: pasts@ptac.gov.lv; telefonas pasiteiravimui: +37165452554.

2) vartotojų ginčų sprendimo komisijai, jeigu pagalba, suteikta vartotojui sprendžiant ginčą Vartotojų teisių apsaugos centre, netenkino rezultatas.

3) teismui.

9.4. Keliautojas taip pat gali pasinaudoti elektroninio ginčų sprendimo platforma pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, Reglamentas (EB) 2006/2004 ir Direktyva 2009/22 / EB (Reglamentas dėl vartotojų EGS); šią platformą galima rasti adresu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.

9.5. Visi ginčai ar nesutarimai, susiję su šios Sutarties vykdymu ar netinkamu vykdymu sprendžiami derybomis. Jeigu ginčo ar nesutarimo neįmanoma išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas Latvijos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka.

10. Kitos sąlygos

10.1. Priklausomai nuo oro sąlygų poilsiavietėse ir viešbučiuose sezono pradžioje (kovas – gegužė) ir pabaigoje (spalis – lapkritis), Keliautojams tam tikros paslaugos viešbučių zonose gali būti neteikiamos, pvz. baseinai po atviru dangumi, lauko restoranai, barai, kavinės, vandens parkai, laisvalaikio veikla ir t.t. Viešbučiai savo nuožiūra nustato siūlomų, teikiamų paslaugų laiką, pobūdį ir visumą. Viešbučio administracija pasilieka teisę keisti sezono pradžios ir pabaigos datas bei mokamų/nemokamų paslaugų sąrašą.

10.2. Pasirašydamas šią Sutartį, Keliautojas pripažįsta ir supranta, kad bendrovės Join Up Baltic informacija apie viešbučio kategoriją, nurodyta interneto svetainėje/Sutartyje, yra grindžiama tik atitinkamos viešbučio administracijos pateiktomis viešbučio klasifikacijomis. Tai yra subjektyvus viešbučio vertinimas, grindžiamas šalies specifika, viešbučio buvimo vieta, viešbučio dydžiu, teikiamų paslaugų kokybe bei kiekiu.

10.3. Pasirašydamas šią Sutartį, Keliautojas patvirtina, kad yra informuotas:

10.3.1. kad Keliautojas prisiima atsakomybę savo ir Paslaugų gavėjų vardu ir įsipareigoja laikytis saugumo taisyklių kelionės Paketo kelionės tikslo vietoje ir/arba bet kokių reikalavimų, nustatytų vietos valdžios institucijų ir/arba apgyvendinimo vietos administracijos, ir/arba bet kokių kitų reikalavimų, nustatytų Keliautojo/Paslaugų gavėjo gyvenamojoje vietoje kelionės tikslo šalyje (instrukcijų, higienos normų ir t.t.), kurių būtina laikytis siekiant išvengti bet kokios ligos ir/arba infekcijos plitimo (įskaitant koronaviruso infekciją COVID-19 ir kitų) ar kitų pavojų sveikatai bei saugumui.

10.3.2. apie galimybę Keliautojui ir/arba Paslaugų gavėjams savanoriškai apsidrausti nuo susirgimo pirmiau paminėtomis ligomis ir/arba infekcijomis rizikos.

10.3.3. kad Join Up Baltic neprisiima atsakomybės už jokią Keliautojui ir/arba Paslaugų gavėjui padarytą žalą dėl bet kokios ligos ir/arba infekcijos (įskaitant koronaviruso infekciją COVID-19 ir kitas) ir/arba gydymą, ir/arba reabilitaciją, susijusią su pirmiau paminėtomis ligomis ir infekcijomis.

10.4. Keliautojas patvirtina, kad jis yra informuotas ir sutinka, jog perkant kelionės paslaugų paketą, į kurį neįtrauktas skrydis, o įtrauktos tik apgyvendinimo pasaugos (viešbutis), Sutarties vykdymą reguliuoja sąlygos, kurios taikomos kelionės Paketams, vykdomiems Reguliariais skrydžiais, o apmokėjimui už minėtas kelionės paslaugas gali būti taikomos specialios apmokėjimo už kelionės paslaugas taisyklių nuostatos, apie kurias Keliautojas yra informuotas iki sutarties sudarymo.

10.5. Keliautojas patvirtina, kad jis yra informuotas ir sutinka, jog perkant tik kelionės paslaugą – lėktuvo bilietą (neperkant kelionės paslaugų paketo) mokėjimo už lėktuvo bilietus kaina, sudaranti 100% Užsakomųjų ir Reguliariųjų skrydžių kainos, turi būti sumokama rezervacijos metu. Atlikus apmokėjimą, anuliuoti lėktuvo bilietus Užsakomiesiems skrydžiams nėra galimybės (anuliavimo mokestis – 100% lėktuvo bilieto kainos). Lėktuvo bilietų Reguliariesiems skrydžiams anuliavimui po atlikto apmokėjimo taikomos Avialinijų tarifų nustatymo taisyklės. Bet kokie lėktuvo bilieto pakeitimai atliekami tik apsvarsčius Keliautojo asmeninį prašymą (pagal Avialinijų tarifų nustatymo taisykles ir pakeitimai gali būti atlikti tik sumokant nustatytą mokestį arba jie visai negalimi).

11. Asmens duomenų tvarkymas

11.1. Join Up Baltic yra Keliautojo asmens duomenų valdytojas. Join Up Baltic turi teisę tvarkyti Keliautojo asmens duomenis pagal Asmens duomenų tvarkymo įstatymą ir Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Įsigydamas Paketą Keliautojas sutinka, kad Join Up Baltic galėtų atskleisti ir perduoti duomenų subjekto asmens duomenis trečiosioms šalims už ES ribų, kurias Join Up Baltic pasitelkė duomenų subjekto užsakytų paslaugų įgyvendinimui ir administravimui. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą bendrovėje Join Up Baltic pateikta: /lt/privacy-policy/.

11.2. Gavus savanorišką Keliautojo sutikimą, Keliautojo asmens duomenys gali būti tvarkomi ir kitais tame pačiame sutikime nurodytais tikslais, t. y. tiesioginės rinkodaros tikslais.

11.3. Keliautojas turi teisę susipažinti su Keliautojo asmens duomenų tvarkymu, saugojimu ir taisymu pagal Asmens duomenų tvarkymo įstatymo nuostatas.

11.4. Keliautojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą Keliautojo asmens duomenų tvarkymui. Jeigu dėl to tampa neįmanoma vykdyti šią Sutartį, Keliautojas yra laikomas nutraukęs šią Sutartį pagal šios Sutarties 6.3. punktą.

11.5. Nurodytomis teisėmis Keliautojas gali pasinaudoti susisiekiant su Join Up Baltic vienu iš šių būdų: elektroniniu paštu: riga@joinup.lv, telefonu – +371 67470002, apsilankius Join Up Baltic biure, adresu: Vienibas g. 109, Ryga, Latvija, LV-1058.

11.6. Keliautojo sutikimas/nesutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo marketingo ir kitų aktualių naujienų bei Join Up Baltic pasiūlymų gavimo tikslu. Aš sutinku, kad Join Up Baltic tvarkytų mano asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, telefonas, elektroninis paštas) ir jie gali būti panaudoti man siunčiant informaciją apie Join Up Baltic pasiūlymus.

11.7. Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą, duotą Sutarties 11.6 punkte nurodyta tvarka. Tokiu atveju Join Up Baltic netvarkys jūsų asmens duomenų tolesniam informacijos perdavimui.

12. Sutarties įsigaliojimas

12.1. Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais, vienas egzempliorius – Join Up Baltic ir Agentui, o kitas Keliautojui. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

12.2. Sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo Šalys, tačiau tuo atveju, jeigu Sutartis yra sudaryta elektroninės komunikacijos priemonėmis nedalyvaujant Šalims, Sutartis yra laikoma sudaryta nuo momento, kai Šalys gali gauti rezervacijos priėmimo patvirtinimą.

12.3. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

Kelionės į TurkijąAlanija

INSULA RESORT & SPA 5*

2024.06.20 Naktų sk.: nuo 7 n.

742 €

PLAČIAU

Kelionės į TurkijąBelekas

Ethno Hotels Belek 5*

2024.06.02 Naktų sk.: nuo 3 n.

995 €

PLAČIAU

Kelionės į GraikijąKelionės į Zakintą

Best Western Zante Park 5*

2024.06.24 Naktų sk.: nuo 7 n.

829 €

PLAČIAU
Kelionių lagaminas

NERADAI SAVO SVAJONIŲ KELIONĖS?

Ir gauk individualų pasiūlymą!


    Viešbučio žvaigždučių skaičius*:

    Maitinimo tipas*: