fbpx

SURASKITE SAVO SVAJONIŲ KELIONĘ

Organizatorių sutarties sąlygos

TEZ TOUR SUTARTIES SĄLYGOS

1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:
1.1.1. Užtikrinti turistui (-ams) visų sutartyje nurodytų paslaugų tinkamą teikimą, atsižvelgdamas į turisto teisėtus lūkesčius, nepaisant to, ar tas paslaugas turi teikti pats kelionių organizatorius ar kiti turizmo paslaugų teikėjai. Кatalogas, Turisto atmintinė, Svarbi informacija ir patarimai keliaujantiems, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas organizuotos turistinės kelionės sutarties (toliau tekste, sutartis) priedas. Kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.teztour.lt skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, jų kategorijų, paslaugų ir pramogų juose pasikeitimus po sutarties sudarymo.
1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, t.y. 80 procentų vietų keleiviams numatytame lėktuve, pranešti turistui apie sutarties nutraukimą patvarioje laikmenoje ne vėliau kaip iki kelionės pradžios likus:
1.1.2.1. 20 dienų, jeigu kelionės trukmė yra ilgesnė negu 6 dienos;
1.1.2.2. 7 dienoms, jeigu kelionės trukmė yra ne trumpesnė negu 2 dienos ir ne ilgesnė negu 6 dienos;
1.1.2.3. likus 48 valandoms, jeigu kelionės trukmė yra trumpesnė negu 2 dienos. Turistams tinkamai ir laiku pranešus apie sutarties nutraukimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius neatsako už turistų patirtą žalą.
1.1.3. Iki kelionės pradžios, pateikti turistui tokia forma, kaip buvo sudaryta sutartis arba kita turisto pasirinkta forma būtinus kvitus, kuponus, bilietus, informaciją apie numatytą išvykimo laiką ir, kai taikytina, registracijos terminą ir numatytą laukimo tarpinėse stotelėse, transporto jungčių ir atvykimo laiką. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti informaciją apie transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar
patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą. Pastaroji informacija taip pat gali būti skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.teztour.lt.
1.1.4. Suteikti bendro pobūdžio informaciją apie kelionės šalies paso ir vizos reikalavimus, įskaitant apytikslę vizos išdavimo proceso trukmę, ir informaciją apie su sveikata susijusius formalumus (informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę būklę, privalomas ir rekomenduojamas profilaktikos priemones, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką) arba pateikia nuorodas į šią informaciją. Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.teztour.lt.
1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo (viešbučio pavadinimo), kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį ir kiekį.
1.1.6. Suteikti informaciją apie neprivalomą arba privalomą draudimą išlaidoms, atsirandančioms turistui nutraukus sutartį, arba pagalbos, įskaitant turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą, išlaidoms nelaimingo atsitikimo, ligos ar mirties atveju apmokėti. Sutinkamai su tuo, kelionių organizatorius informuoja turistą apie tai, kad išvykstant į kelionę neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti medicininių išlaidų kelionės metu draudimą, neįvykusios kelionės draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ar kt. Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.teztour.lt.
1.1.7. Suteikti informaciją apie kelionių organizatoriaus vietinio atstovo, kelionių vadovo, kontaktinio centro ar kitos tarnybos, kurie suteikia turistui galimybę greitai susisiekti su kelionių organizatoriumi ir su juo bendrauti, kreiptis pagalbos, turistui susidūrus su sunkumais, arba pateikti pretenziją dėl netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo, vardą ir pavardę arba pavadinimą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, fakso numerį. Jei tokių kelionių organizatoriaus atstovų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi ir (ar) kelionių pardavimo agentu. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti
tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.8. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui ir kelionės paslaugų užsakymui.
1.1.9. Be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą kelionės metu ar esant nenugalimos jėgos aplinkybėms:
1.1.9.1. teikti atitinkamą informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas, vietos valdžios institucijas ir konsulinę pagalbą;
1.1.9.2. padėti turistui pasinaudoti nuotolinio ryšio priemonėmis;
1.1.9.3. padėti rasti alternatyvių kelionės paslaugų.
1.1.10. Kai kelionių organizatoriui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį turisto ar jo vardu sumokėtų pinigų už kelionę, grąžinti pinigus be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos, išskyrus atvejį, kai per šį terminą Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo nustatytais atvejais turistas ir kelionių organizatorius susitaria dėl sumokėtų pinigų už neįvykusią kelionę kompensavimo šiame įstatyme nustatytomis priemonėmis ir sąlygomis.
1.1.11. Jeigu turistas ir kelionių organizatorius nesusitaria dėl sumokėtų pinigų už neįvykusią kelionę kompensavimo, kaip tai nustatyta sutarties 1.1.10 punkte, kelionių organizatorius ne vėliau kaip per 90 dienų nuo dienos, kai nelieka  Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme nurodytų apribojimų, kurių pagrindu kelionių organizatoriaus įsipareigojimų pagal sutartį vykdymas tapo neįmanomas, grąžina visus turisto arba jo vardu sumokėtus pinigus už kelionę.

1.2. Turistas (- ai) įsipareigoja:
1.2.1. Laiku apmokėti už kelionę sutarties sąlygose arba pačioje sutartyje nurodyta tvarka. Jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 21 diena, turistas privalo sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti ne vėliau kaip 21 dienaiki kelionės pradžios; jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 21 diena, sumokėti visą kelionės kainą (standartinės apmokėjimo sąlygos). Šio punkto sąlygos dėl kelionės apmokėjimo nėra taikomos, jeigu dėl kelionės finansavimo turistas yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį. Turistui įsigyjant kelionę pagal išankstinio pirkimo arba ypatingo (specialaus) pasiūlymo sąlygas, taip pat kelionę, pagal kurią išvykimas yra ne iš Lietuvos ir/arba kelionę arba kuriai taikomos specialios apmokėjimo sąlygos, atsiskaitymo už kelionę sąlygos, kurios skiriasi nuo šiame punkte nurodytų standartinių apmokėjimo sąlygų, yra atskirai nurodomos sutartyje;
1.2.2. Laiku atvykti į kelionės pradžios vietą, laikytis kelionių organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo, laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su vaiku (-ais), laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo reikalavimų.
1.2.3. Atlyginti kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius atlygina už jį atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl
nenugalimos jėgos.
1.2.4. Turistas, pagrindinė sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik pagal sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas bei pateikti jiems visą po sutarties sudarymo kelionių organizatoriaus siunčiamą informaciją.
1.2.5. DĖMESIO! Neįgalūs arba judėjimo apribojimų turintys asmenys, kuriems kelionės lėktuvu metu gali būti reikalinga speciali pagalba, dėl sėdėjimo vietų patvirtinimo privalo susitarti su faktiniu skrydžio vykdytoju arba kelionių organizatoriumi prieš įsigyjant vežimo bilietą arba organizuotos turistinės kelionės paketą. Pažymime, kad skirtingos avialinijos judėjimo apribojimų turinčiais asmenimis taip pat laiko regėjimo, klausos ar protinę negalią turinčius asmenis. Tokiu būdu, judėjimo apribojimų turintys asmenys ar jų atstovai bei atstovai vaikų, keliausiančių be suaugusiųjų palydos, privalo apie tai informuoti faktinį skrydžio vykdytoją arba kelionių organizatorių, kadangi saugumo tikslais viename orlaivyje
gali skristi ne daugiau nei 2 keleiviai su judėjimo negalia ir 4 vaikai, keliaujantys be suaugusiųjų palydos.
Tam tikrais atvejais asmens psichinė, emocinė, fizinė ar kitokia medicininė būklė gali daryti neigiamą įtaką skrydžio metu tiek pačiam turistui, tiek kartu keliaujantiems asmenims (asmenys su spec. poreikiais, širdies stimuliatoriais, kvėpavimo aparatais, širdies ligomis, besiruošiantys operacijoms ir pan.). Todėl šie turistai prieš sudarant turizmo paslaugų teikimo sutartį, privalo pasitarti su medikais ir gauti jų leidimą ar rekomendacijas dėl kelionės, kartu įvertinant galimas rizikas jos metu. Neįspėjus apie sveikatos būklę ar galimas rizikas bei nesuderinus skrydžio su skrydį vykdančiu vežėju ar kelionių organizatoriumi, turistas prisiima visas galimas tokio elgesio rizikas ir neigiamas pasekmes. Pažymėtina, kad pagal skirtingų
avialinijų bendrąsias keleivių ir bagažo vežimo sąlygas, vežėjas turi teisę atsisakyti tokį keleivį vežti. Neįgaliems ir judėjimo apribojimų turintiems asmenims ikisutartinių santykių metu taip pat rekomenduojama kelionių agentūroje ar kreipiantis į kelionių organizatorių tiesiogiai išsiaiškinti ar konkretus viešbutis galės suteikti atitinkamas sąlygas poilsiui ir bus pritaikytas neįgaliesiems. Taip pat prašome išsiaiškinti ir aplink viešbutį esančios infrastruktūros galimybes neįgaliems asmenims.

 

2. SUTARTIES NUTRAUKIMAS, ATSISAKYMAS
2.1. Turisto teisė nutraukti sutartį:
2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sutartį iki kelionės pradžios. Turistui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali reikalauti iš turisto sumokėti pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį, nustatytą sutartyje. Sutarties nutraukimo mokesčio dydis priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios:

Sutarties nutraukimo laikas Sutarties nutraukimo mokesčio dydis procentais nuo kelionės kainos
daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20%
nuo 20 iki 11 dienų iki išvykimo 50%
nuo 10 dienų iki 3 dienų iki išvykimo 80%
Likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95%

Visais atvejais sutarties nutraukimo mokesčio dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos.
Skrydžio ir/ar apgyvendinimo paslaugų, įeinančių į kelionės paketą, anuliacijos sąlygos specialių pasiūlymų atvejais, gali skirtis nuo šiame punkte nurodytų standartinių sutarties nutraukimo mokesčio sąlygų. Tokios anuliacijos sąlygos nurodomos sutartyje.
Jeigu skrydį vykdantys oro vežėjai yra „GetJet Airlines“, „Freebird Airlines“ ar „AnadoluJet Airlines“, turistui, likus mažiau kaip 48 val. iki kelionės pradžios, atsisakius maitinimo, sportinio inventoriaus, papildomo bagažo, vaikiškų vežimėlių ir automobilinių kėdučių gabenimo ir/ar išankstinio vietos lėktuve rezervavimo paslaugos, už kurią turistas yra sumokėjęs, turisto sumokėtas papildomas mokestis nėra grąžinamas.
Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius, kurie nustatyti aukščiau nurodytoje lentelėje, neviršijant maksimalios vienos kelionės kainos, o už vartojimo kredito sutarties nutraukimą turistas privalo atsiskaityti su vartojimo kredito davėju  artojimo kredito įstatyme ir/ar Vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka.
2.1.2. Turistas turi teisę nutraukti sutartį ir nemokėti sutarties nutraukimo mokesčio šiais atvejais:
2.1.2.1. jeigu kelionių organizatorius iki kelionės pradžios pakeičia sutarties sąlygas, o turistas per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą nesutinka su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais, kai:
2.1.2.1.1. kelionių organizatorius iki kelionės pradžios yra priverstas iš esmės pakeisti bet kurią iš pagrindinių kelionės paslaugų ir (ar) ypatumų;
2.1.2.1.2. kelionių organizatorius negali įvykdyti sutartyje nurodytų specialių turisto reikalavimų;
2.1.2.1.3. kelionių organizatorius pasiūlo padidinti kelionės kainą daugiau kaip 8 procentais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.7521 straipsnį;
2.1.2.2. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą laikotarpį nepašalina trūkumų. Civilinio kodekso 6.7521 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais turistas gali prašyti sumažinti kelionės kainą arba atlyginti žalą;
2.1.2.3. jeigu kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti kelionę ar nuvežti turistus į kelionės tikslo vietą. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą.
2.2. Kelionių organizatoriaus teisė nutraukti sutartį:
2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę iki kelionės pradžios nutraukti sutartį, grąžinti turistui visas už kelionę sumokėtas sumas ir atlyginti turisto patirtą žalą.
2.2.2. Kelionių organizatoriui nutraukus sutartį turisto patirta žala neatlyginama šiais atvejais:
2.2.2.1. kelionę įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis nei sutarties 1.1.2 punkte nurodytas minimalus turistų skaičius ir apie tai turistas buvo informuotas sutarties 1.1.2 punkte nustatyta tvarka;
2.2.2.2. kelionių organizatorius negali įvykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos ir jis nedelsdamas iki kelionės pradžios praneša turistui apie sutarties nutraukimą.
2.3. Turistas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti ne prekybos patalpose sudarytos sutarties Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka ir turi apie tai pranešti kelionių organizatoriui Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka.

 

3. KELIONĖS KAINOS KEITIMAS
3.1. Kelionių organizatorius po sutarties sudarymo turi teisę didinti kelionės kainą. Kelionės kainos didinimas galimas tik tuo atveju, kai jį tiesiogiai lemia pasikeitęs (-usi):
3.1.1. turistų vežimo kaina dėl degalų ar kitų energijos šaltinių išlaidų;
3.1.2. su į sutartį įtrauktų paslaugų, susijusių mokesčių ar rinkliavų (pvz. turisto rinkliava, oro uosto mokesčiai, kt.), kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant kelionę, dydis;
3.1.3. su kelione susijusios valiutos keitimo kursas.
3.2. Kelionių organizatorius patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai informuoja turistą apie kainos padidinimą likus ne mažiau kaip 20 dienų iki kelionės pradžios, nurodydamas kainos padidėjimo priežastis ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas.
3.3. Jeigu kelionės kainos padidinimas viršija 8 procentus galutinės kelionės kainos, turistas turi teisę nutraukti sutartį ar pasirinkti kelionių organizatoriaus siūlomą alternatyvią kelionę.
3.4. Turistas po sutarties sudarymo turi teisę reikalauti sumažinti kelionės kainą šiais atvejais:
3.4.1. sumažėjus sutarties 3.1. punkte nurodytoms išlaidoms po sutarties sudarymo, bet iki kelionės pradžios;
3.4.2. dėl netinkamo sutarties vykdymo, nebent kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis vykdoma netinkamai dėl turisto kaltės;
3.4.3. kai dėl siūlomų alternatyvių paslaugų kelionė tampa žemesnės kokybės, nei nurodyta sutartyje;
3.4.4. jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal Civilinio kodekso 6.754 straipsnio 5 dalį;
3.4.5. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina trūkumų.
3.5. Sumažinus kelionės kainą, kelionių organizatorius turi teisę iš turistui turimos sugrąžinti sumos išskaičiuoti faktines administracines išlaidas. Turisto prašymu kelionės organizatorius turi pateikti tokių administracinių išlaidų pagrindimą.

 

4. KITŲ SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS
4.1. Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios vienašališkai turi teisę keisti kitas sutarties sąlygas, tik esant visoms šioms sąlygoms:
4.1.1. pakeitimai nėra esminiai;
4.1.2. kelionių organizatorius turisto pageidaujama forma patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai pateikė turistui informaciją apie pakeitimus.
4.2. Kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai turi pateikti turistui informaciją apie:
4.2.1. siūlomus sutarties pakeitimus;
4.2.2. protingą terminą, per kurį turistas turi informuoti kelionių organizatorių apie savo sprendimą;
4.2.3. pasekmes, jei turistas neatsakytų per kelionių organizatoriaus nurodytą terminą;
4.2.4. alternatyvią kelionę ir jos kainą, kai tokia kelionė pasiūloma.
4.3. Turistas turi teisę savo pasirinkimu per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą sutikti su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais ar nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio.
4.4. Turistui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali turistui pasiūlyti lygiavertę ar aukštesnės kokybės kitą kelionę. Jei dėl sutarties pakeitimų ar pasirinktos alternatyvios kelionės suprastėja kelionės kokybė ar sumažėja jos kaina, turistas turi teisę reikalauti grąžinti sumažėjusios kainos skirtumą.
4.5. Po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama bet kuri sutarties sąlyga.

 

5. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS
5.1. Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę kitam asmeniui, kuris įgys visas turisto teises ir pareigas pagal sutartį, jeigu iki kelionės pradžios kelionių organizatoriui pateikia pagrįstą pranešimą. Turisto pranešimas visais atvejais laikomas pagrįstu, jeigu jis pateiktas ne vėliau kaip likus septynioms dienoms iki kelionės pradžios.
5.2. Kelionių organizatorius informuoja turistą, perleidžiantį savo teisę į kelionę kitam asmeniui, apie faktines sutarties perleidimo išlaidas ir pateikia jas pagrindžiančius įrodymus.
Tos išlaidos turi būti pagrįstos ir neviršyti kelionių organizatoriaus dėl sutarties perleidimo patirtų faktinių išlaidų.
5.3. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir kitas asmuo kelionių organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą atsako solidariai.
5.4. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms, sutarties šalies (-ių) keitimas nėra galimas. Tais atvejais, kuomet perleidimas yra galimas tačiau asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, yra nustatęs atitinkamą mokestį, perleidimas gali būti atliekamas tik turistui (-ams) sumokėjus atitinkamą mokestį.

 

6. KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ
6.1. Kelionių organizatorius atsako už bet kokius techninius užsakymo sistemos trūkumus, kurių atsirado dėl jo kaltės sudarant sutartį ir už bet kokias užsakymo proceso metu padarytas klaidas. Atsakomybė netaikoma, kai užsakymo klaidos atsirado dėl turisto kaltės arba jas sukėlė nenugalimos jėgos aplinkybės.
6.2. Kelionių organizatorius privalo be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą, nurodytą sutarties 1.1.9. punkte.
6.3. Jei pagalba turistui yra reikalinga dėl priežasčių, kurios atsiranda dėl turisto tyčinių veiksmų ar aplaidumo, kelionių organizatorius turi teisę už tokios pagalbos teikimą imti atlygį, kurio dydis negali viršyti kelionių organizatoriaus patirtų faktinių išlaidų.
6.4. Turistas be nepagrįsto delsimo turi pranešti kelionių organizatoriui sutartyje nurodytais kontaktais apie bet kokį netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo atvejį, jo pastebėtą kelionės metu ir nurodyti protingą terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu trūkumus būtina ištaisyti nedelsiant, turistas neprivalo nurodyti termino.
6.5. Jeigu sutartyje nurodytos paslaugos teikiamos ne pagal sutarties sąlygas, kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą privalo ištaisyti turisto nurodytus trūkumus, išskyrus kai to padaryti neįmanoma arba jei tai sukeltų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į trūkumų mastą ir į netinkamai suteiktų paslaugų, nurodytų sutartyje, vertę.
6.6. Jeigu kelionių organizatorius neištaiso trūkumų dėl sutarties sąlygų 6.5 punkte nurodytų priežasčių, taikomos šio kodekso 6.7541 straipsnio nuostatos dėl žalos atlyginimo.
6.7. Jeigu kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą neištaiso trūkumų ne dėl sutarties 6.5 punkte nurodytų priežasčių, turistas gali padaryti tai pats ir pareikalauti padengti būtinas išlaidas.
6.8. Jeigu kelionių organizatorius negali suteikti didelės paslaugų dalies pagal sutartį arba turisto sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga nesuteikiama taip, kaip buvo susitarta, kelionių organizatorius privalo pasiūlyti turistui be papildomų išlaidų tinkamas alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, jeigu įmanoma, būtų lygiavertė sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją, kad būtų galima toliau tęsti kelionę. Kai dėl siūlomų alternatyvų kelionė tampa žemesnės kokybės nei nurodyta sutartyje, kelionių organizatorius atitinkamai sumažina kelionės kainą.
6.9. Jei pasiūlytos alternatyvos nėra panašios į tas paslaugas, dėl kurių buvo susitarta sutartyje, arba, jei suteiktas kainos sumažinimas yra neadekvatus, turistas gali jų atsisakyti.
6.10. Jei nepakankama atitiktis iš esmės daro poveikį kelionės vykdymui, o organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį padėties neištaiso, turistas gali nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir paprašyti sumažinti kainą ir (arba) atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.
6.11. Jeigu nėra įmanoma pasiūlyti alternatyvų arba turistas atsisako pasiūlytų alternatyvų pagal sutarties 6.9 punktą, turistas turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą nenutraukiant sutarties.
6.12. Jeigu kelionė apima keleivių vežimo paslaugą, kelionių organizatorius šios sutarties 6.9 – 6.11 punktuose nurodytais atvejais be papildomo užmokesčio turi užtikrinti turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą lygiavertės rūšies transportu arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
6.13. Jeigu dėl nenugalimos jėgos kelionių organizatorius negali užtikrinti turisto grąžinimo taip, kaip numatyta sutartyje, kelionių organizatorius privalo apmokėti būtino apgyvendinimo, kurio kategorija, jeigu įmanoma, yra lygiavertė nurodytajai sutartyje, tam laikotarpiui, kiek trunka nenugalimos jėgos aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui kiekvienam turistui, išlaidas, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatyti ilgesni laikotarpiai (pvz., riboto judumo ir juos lydintiems asmenims, nėščiosioms ir nelydimiems nepilnamečiams, taip pat asmenims, kuriems reikia specialios medicinos pagalbos, jei turistas apie jo specialius poreikius praneša kelionių organizatoriui
likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki kelionės pradžios).
6.14. Turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala šiais atvejais:
6.14.1. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų;
6.14.2. jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal sutarties 6.9 punktą;
6.14.3. kitais Civiliniame kodekse nustatytais atvejais.
6.15. Kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties įvykdymą, jeigu kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis buvo netinkamai vykdoma dėl:
6.15.1. turisto kaltės;
6.15.2. trečiosios šalies, nesusijusios su paslaugų teikimu pagal sutartį, kaltės ir todėl nebuvo įmanoma žalos numatyti arba jos išvengti;
6.15.3. nenugalimos jėgos.
6.16. Jeigu žala, išskyrus žalą, atsiradusią dėl turisto mirties, sveikatos sužalojimo, taip pat tyčinę žalą ar dėl didelio neatsargumo padarytą žalą, turistui padaroma teikiant sutartyje numatytą paslaugą, tačiau tą paslaugą teikia ne pats kelionės organizatorius, kelionės organizatoriaus atsakomybė už tokią žalą gali būti ribojama triguba kelionės kaina.
6.17. Turisto teisė gauti žalos atlyginimą ar teisė į kainos sumažinimą nedaro poveikio keleivių teisėms pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL 2004 L 046, p. 1), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL 2007 L 315, p. 14), 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (OL 2009 L 131, p. 24), 2010 m. lapkričio
24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2010 L 334, p. 1), 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), ir pagal tarptautines konvencijas.
6.18. Pagal sutarties 6.14 punktą kelionių organizatoriaus išmokėtas žalos atlyginimas arba pagal sutarties 3 skyriaus nuostatas kelionių organizatoriaus turistui suteiktas kainos sumažinimas ir pagal sutarties 6.17 punkte nurodytus Europos Sąjungos teisės aktus ir tarptautines konvencijas išmokėtas žalos atlyginimas arba suteiktas kainos sumažinimas turistui išskaitomi vienas iš kito, kad būtų išvengta dvigubo žalos atlyginimo.
6.19. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
7.1. Asmens duomenų valdytojas yra kelionių organizatorius “Tez Tour“, juridinio asmens kodas 111813515, Panerių g. 39, Vilnius, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, internetinės svetainės adresas www.teztour.lt.
Kelionių organizatorius informuoja, kad tvarko turisto asmens duomenis sutarčių sudarymo ir vykdymo, paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už teikiamas paslaugas, pretenzijų (reikalavimų) nustatymo ir nagrinėjimo 10 metų laikotarpyje, atsižvelgiant į privalomus senaties terminus, tikslais. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinamas Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 straipsnio 1 dalies b) punktas, c) punktas, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.125 straipsnis.
7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodytais tikslais kelionių organizatorius tvarko šiuos turisto asmens duomenis: asmens kodą, gyvenamąją vietą (adresą), pavardę, vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis,- išdavimo ir galiojimo datą, vietą, numerį, gimimo datą, lytį, pilietybę, dokumentą išdavusią valstybę, mokėjimų duomenis ir kitus turisto pateiktus duomenis bei kitą su šios sutarties sudarymu ir vykdymu
susijusią informaciją.
7.3. Turistas susisiekęs su kelionių organizatoriumi ir kelionių organizatoriui nustačius asmens tapatybę, gali įgyvendinti šias savo duomenų subjekto teises:
7.3.1. gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
7.3.2. susipažinti su kelionių organizatoriaus tvarkomais savo asmens duomenimis;
7.3.3. reikalauti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis ir papildyti neišsamius savo asmens duomenis;
7.3.4. reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
7.3.5. reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
7.3.6. teisę į duomenų perkeliamumą;
7.3.7. tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą;
7.3.8. reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas.
7.4. Turistas, manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. 8 5 2127532, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt.
7.5. Kelionių organizatorius siekdamas užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą turi teisę perduoti turisto asmens duomenis kelionių organizatoriaus vardu ir (ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims teikiantiems klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas. Kelionių organizatorius patvirtina, kad duomenų perdavimas vykdomas taikant saugumo priemones pagal atitinkamas sutartis su duomenų gavėjais.
7. 6. Kelionių organizatorius privalo pateikti turisto asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti kelionių organizatoriaus teises arba kelionių organizatoriaus klientų, darbuotojų ir turto saugumą.
7.7. Kelionių organizatorius tvarko turisto asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
7.8. Turistas prisiima visą atsakomybę dėl kelionių organizatoriui pateiktų savo ir kitų turistų asmens duomenų teisingumo ir tikslumo. Turistas, teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis (įskaitant savo ir (ar) kitų turistų asmens duomenis), užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti kelionių organizatoriui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolius.
7.9. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.teztour.lt.

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo turistas turi be nepagrįsto delsimo raštu ar patvariojoje laikmenoje pareikšti sutartyje nurodytam kelionės vadovui, kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui, kontaktiniam centrui ar kitai tarnybai, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui.
8.2. Turistų pretenzijų kelionių organizatoriui dėl žalos atlyginimo už netinkamą sutarties vykdymą ar nevykdymą pateikimo senaties terminas yra dveji metai.
8.3. Kai sutartis sudaryta per kelionių pardavimo agentą, turistas gali pateikti pranešimus, prašymus ar pretenzijas tiesiogiai kelionių pardavimo agentui, kuris be nepagrįsto delsimo perduoda pranešimus, prašymus ar pretenzijas kelionių organizatoriui. Kelionių pardavimo agentui gavus turisto pranešimus, prašymus ar pretenzijas, laikoma, kad juos gavo kelionių organizatorius.
8.4. Kelionių organizatorius privalo neatlygintinai išnagrinėti turisto kreipimąsi ir, kai nesutinka su turisto reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo turisto kreipimosi gavimo dienos, pateikti turistui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.
Kelionių organizatoriui gavus pretenziją, tačiau su formos ar turinio trūkumais,- nepasirašytą, paduota neįgalioto asmens, nepridėjus poziciją pagrindžiančių įrodinėjimo priemonių ar pan., kelionių organizatorius turi teisę paprašyti turistų pateikti pretenzijos išnagrinėjimui reikalingas įrodinėjimo priemones arba ištaisyti kitus trūkumus.
Esant tokiai situacijai, terminas motyvuoto rašytinio atsakymo pateikimui skaičiuojamas nuo nurodytų dokumentų ir/arba formos trūkumų ištaisymo gavimo dienos.
8.5. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą https://ec.europa.eu/odr/.
8.6. Turisto kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš turisto teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.
8.7. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.
8.8. Jeigu sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo po sutarties sudarymo patvariojoje laikmenoje turistui pateikia sutarties kopiją arba sutarties patvirtinimą.
8.9. Ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties kopija ar sutarties sudarymo patvirtinimas turistui pateikiami popierine forma arba, jei turistas sutinka, kitoje patvariojoje laikmenoje.


Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis, dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje, netenka galios.
Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą sutartį.
Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos kelionės kainos ar jos dalies, sutartis netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą, iš kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, turistas privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius 2.1.1 p. nustatyta tvarka.
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas/grįžimas iš/į Lietuvą, būtina daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laiklotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt).
Turistas patvirtina, kad jis, prieš pasirašant šią sutartį, gavo rašytinius dokumentus (sutartį, katalogą, kitą kelionę aprašančią medžiagą, programą, Pagrindines vežimo oru sąlygas), kuriame išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: informacija apie apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos reikalavimus, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar kelionių pardavimo agento, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis bei kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.
Turistas patvirtina, kad yra informuotas apie kelionių organizatoriaus internetinį puslapį www.teztour.lt.
Turistas taip pat patvirtina, kad yra informuotas apie oro vežėjo Bendrąsias keleivių ir bagažo vežimo sąlygas, su kuriomis susipažino www.teztour.lt skyrelyje „Turistams/Svarbi informacija“ ir/arba oro vežėjo interneto tinklapyje.
Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.

TUI BALTICS SUTARTIES SĄLYGOS

1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:
1.1.1. Organizuoti turistui (-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje. Jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, įsipareigoja organizuoti turistinę kelionę pagal pakeistą programą. Katalogas, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. Kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.tui.lt, skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, jų kategorijų, paslaugų ir pramogų juose pasikeitimus po katalogo išleidimo. Organizuota turistinė kelionė lėktuvu gali būti vykdoma užsakomuoju arba reguliariuoju skrydžio reisu. Užsakomąjį skrydžio reisą gali vykdyti oro vežėjai OnurAir ir kiti oro vežėjai nurodyti Organizatoriaus internetiniame puslapyje www.tui.lt. Reguliarųjį skrydžio reisą gali vykdyti oro vežėjai: Ryanair, Wizz Air, Finnair, Turkish Airlines, Lufthansa, Air Baltic ir kt.

1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, t.y. 80 procentų vietų keleiviams numatytame lėktuve, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą teisės aktų nustatytais terminais, tačiau likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki kelionės pradžios. Turistams tinkamai pranešus apie kelionės anuliavimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius nebeatsako už turistų patirtą žalą.
1.1.3. Iki sutarties pasirašymo įteikti turistui (-ams) rašytinį dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija apie kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo vietas, datas bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas atvykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą, valstybių, į kurias vykstama, pasienio formalumus ir vizų gavimo tvarką, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimus, laiką, per kurį gaunamos vizos, sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, likusios sumos mokėjimo grafiką.
1.1.4. Pateikti rašytinę informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką, vizų gavimo tvarką, laiką, per kurį gaunamos vizos, valstybių sienų perėjimo tvarką, lankomų vietovių epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, vakcinaciją, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką ir neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos, turistinių paslaugų teikimo sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas. Sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, likusios sumos mokėjimo grafiką. Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniuose puslapiuose, nurodytuose sutarties 1.1.1. punkte.
1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo.
1.1.6. Prieš išvykstant į kelionę, rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus); kelionių organizatoriaus vietinio atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ar vietinių agentūrų, į kurias turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokių agentų ar agentūrų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.7. Prieš pasirašant sutartį suteikti informaciją apie sveikatos, gyvybės, neįvykusios kelionės rizikos bei kitus draudimus.
1.1.8. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui. Šioje sutartyje turistas – fizinis asmuo, sudaręs su kelionės organizatoriumi sutartį (sutartį pasirašęs asmuo) arba bet kuris fizinis(-iai) asmuo(- ys), kurio(-ių) vardu sutartį pasirašęs asmuo perka organizuotą turistinę kelionę ir prisiima visas teises ir pareigas pagal sutartį (kiti naudos gavėjai) arba bet kuris fizinis asmuo, kuriam sutartį pasirašęs asmuo arba bet kuris naudos gavėjas perleidžia savo teisę į kelionę.
1.1.9. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje) kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje neskelbiamos ar kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
1.1.10. Kai turistų grupę sudaro daugiau kaip 15 nepilnamečių iki 16 metų arba daugiau kaip 7 neįgalūs nepilnamečiai, užtikrinti, kad, be kelionės vadovo, šią turistų grupę papildomai lydėtų dar vienas pilnametis asmuo.
1.1.11. Po sutarties sudarymo paaiškėjus, kad prievolių įvykdymo užtikrinimas baigiasi anksčiau, negu prasideda turistinė kelionė, iki kelionės pradžios raštu (paštu, faksu, el. paštu, trumpąja žinute ar kitu sutartyje nurodytu būdu) informuoti turistą apie naują prievolių įvykdymo užtikrinimą, nurodant naują prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento numerį, jo galiojimo terminą ir jį išdavusios draudimo ar finansų įstaigos rekvizitus ir kontaktinius duomenis.

1.2. Turisto įsipareigojimai:
1.2.1. Laiku sumokėti visą kelionės kainą:
1.2.1.1. jeigu turistas vyksta į kelionę užsakomuoju skrydžiu ir jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 21 diena, sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti ne vėliau kaip 21 dienai likus iki kelionės pradžios;
1.2.1.2. jei kelionės, vykdomos užsakomuoju skrydžiu, sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 21 diena, sumokėti visą kelionės kainą;
1.2.1.3. jeigu turistas vyksta į kelionę reguliariuoju skrydžiu, iki sutarties sudarymo momento sumokėti visą kelionės kainą (100 procentų). Įsigyjant kelionę, vykdomą reguliariuoju skrydžiu, taikoma konkretaus oro vežėjo nustatyta atsiskaitymo už skrydį tvarka;
1.2.1.4. Turistas patvirtina, kad buvo informuotas, ir sutinka, kad jei pasirenka kelionę, kuri vykdoma reguliariuoju skrydžiu, tuo metu, kai atliekamas išankstinis apmokėjimas, gali būti nepatvirtintas ir arba nespėtas gauti turisto pasirinktas viešbučio rezervavimo patvirtinimas. Nepatvirtinus viešbučio rezervacijos, turistui bus išsiųstas atskiras pranešimas. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti kitą (alternatyvų) viešbutį. Jei turistas atsisako alternatyvaus viešbučio, baigiasi sutartis dėl apgyvendinimo viešbutyje. Išduotas skrydžio bilietas anuliuojamas pagal skrydį vykdančio oro vežėjo bilieto taisykles. Keliautojo sumokėtus pinigus už viešbutį ir kitas su skrydžiu nesusijusias paslaugas „TUI Baltics“/Kelionių agentūra grąžina įvertinusi individualų keliautojo prašymą, jei įmanoma patenkinti konkretaus viešbučio ar kitų paslaugų teikėjų reikalavimus.
1.2.2. Pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę, tarpinę bei kelionės vadovo (jei kelionės vadovo paslauga numatyta sutartyje) nurodytas išvykimo vietas; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos.
1.2.3. Pilna apimtimi atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.) Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1.2.4. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus (naudos gavėjus), kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.

2. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
2.1. Turisto teisė:
2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties, žemiau sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionės organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos kelionių kainos. Šalys susitaria, kad Sutarties atsisakymo kaina priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios:

2.1.1.1 Kelionėms, vykdomoms užsakomaisiais skrydžiais

daugiau kaip 21 diena iki išvykimo – 20%
nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo – 50%
nuo 10 dienų iki 3 dienų iki išvykimo – 80%
likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo – 95%

2.1.1.2. Kelionėms, vykdomos reguliariaisiais skrydžiais

daugiau kaip 45 dienos iki išvykimo  – skrydžio bilieto atšaukimo kaina, nustatyta pagal skrydžio bilieto kainos taisykles + 20% nuo visos kelionės kainos atėmus skrydžio bilieto kainą
nuo 45 iki 31 dienos iki išvykimo – skrydžio bilieto atšaukimo kaina, nustatyta pagal skrydžio bilieto kainos taisykles + 50% nuo visos kelionės kainos atėmus skrydžio bilieto kainą
likus 30 ir mažiau dienų iki išvykimo – skrydžio bilieto atšaukimo kaina, nustatyta pagal skrydžio bilieto kainos taisykles + 100% nuo visos kelionės kainos atėmus skrydžio bilieto kainą

Pasirašydamas šią sutartį turistas patvirtina, kad buvo informuotas ir sutinka, kad jei turistas pasirenka kelionę, vykdomą reguliariuoju skrydžiu, skrydžio bilieto atšaukimui ir pan., taikomos bilieto taisyklės, nustatytos konkretaus oro vežėjo.

Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl tokio atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą.

2.1.2. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, negali jų kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz. Dėl sveikatos būklės, mirties ir pan.) kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo skubiau po aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie susiklosčiusią situaciją ir kelionės atsisakymą. Atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą.
2.1.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.

2.2. Kelionių organizatoriaus teisė:
2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.2.2. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui kitą, tokios pat ar geresnės kokybės, alternatyvų kelionės variantą. Jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako arba dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės turistui pasiūlyti alternatyvią kelionę, kelionių organizatorius turi grąžinti Turistui už kelionę įmokėtus pinigus.
2.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę ir atlyginti turtinę žalą. Jokia žala turistui neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto aplinkybių (kelionės anuliavimas nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus) arba nenugalimos jėgos.
2.4. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui, kelionių agentūrai ar kelionių agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už organizuotą turistinę kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.

3. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS IR SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
3.1. Bet kuris šios sutarties Turistas turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
3.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
3.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi su trečiuoju (kelionę perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir sutarties perleidimo mokesčio sumokėjimą. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui perleidžiama likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo mokestis sudaro 30 EUR asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui perleidžiama likus iki kelionės pradžios mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo mokestis sudaro 60 EUR asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 3.2 punkte minėtų ar kitų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas gavėjui 2.1.1. punkte nurodytą nutraukimo mokestį. Šalys susitaria, kad kelionėms vykdomoms reguliariaisiais skrydžiais perleidimo trečiajam asmeniui sąlygos yra sekančios: šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui perleidžiama likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo mokestis sudaro 30 EUR asmeniui taip pat skrydžio bilieto kainos pakeitimo / atšaukimo kaina, nustatyta skrydį vykdančio oro vežėjo bilieto taisyklėse, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui perleidžiama likus iki kelionės pradžios mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo mokestis sudaro 60 EUR asmeniui taip pat skrydžio bilieto kainos pakeitimo / atšaukimo kaina, nustatyta skrydį vykdančio oro vežėjo bilieto taisyklėse, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 3.2 punkte minėtų ar kitų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas gavėjui 2.1.1. punkte nurodytą nutraukimo mokestį.
3.4. Turistas, sudaręs sutartį:
3.4.1. dėl kelionės, kuri vykdoma užsakomuoju skrydžiu, turi galimybę iki kelionės pradžios likus ne mažiau nei 21 kalendorinei dienai pakeisti kelionės datą, trukmę, viešbutį ir/ar kambario tipą, išskyrus Kelionės kryptį ir sezoną, sumokėdamas 30 EUR Kelionės keitimo mokestį. Likus iki kelionės pradžios ne mažiau nei 14 kalendorinių dienų – 60 EUR Kelionės keitimo mokestį. Likus mažiau nei 14 kalendorinių dienų iki kelionės pradžios – taikomos standartinės sutarties nutraukimo sąlygos ir sudaroma nauja sutartis.
3.4.2. dėl kelionės, kuri vykdoma reguliariuoju skrydžiu, turi galimybę iki kelionės pradžios likus ne mažiau nei 21 kalendorinei dienai pakeisti kelionės datą, trukmę, viešbutį ir/ar kambario tipą, išskyrus Kelionės kryptį ir sezoną, sumokėdamas 30 EUR kelionės keitimo mokestį taip pat skrydžio bilieto pakeitimo kainą, nustatytą skrydį vykdančio oro vežėjo bilieto taisyklėse. Likus iki kelionės pradžios ne mažiau nei 14 kalendorinių dienų – 60 EUR Kelionės keitimo mokestį taip pat skrydžio bilieto pakeitimo kainą, nustatytą skrydį vykdančio oro vežėjo bilieto taisyklėse. Likus mažiau nei 14 kalendorinių dienų iki kelionės pradžios – taikomos standartinės sutarties nutraukimo sąlygos ir sudaroma nauja sutartis.
Pasirašydamas šią sutartį turistas patvirtina, kad buvo informuotas ir sutinka, kad jei turistas pasirenka kelionę, vykdomą reguliariuoju skrydžiu, skrydžio bilieto atšaukimui ir pan., taikomos bilieto taisyklės, nustatytos konkretaus oro vežėjo.
3.5. Keičiant kelionės datą, trukmę, viešbutį, kambario tipą, kelionės kaina perskaičiuojama pagal keitimo dieną galiojančias kainas ir sąlygas.
3.6. Kelionės keitimas galimas tik tuo atveju, jei tai yra įmanoma, t.y. galimos kitos datos/trukmės/viešbučiai, yra laisvų vietų skrydžiuose ir pan. Keliaujančių asmenų skaičius bei keliaujantys asmenys (jų vardai ir pavardės) negali būti keičiami.

3.74. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą. Turistas turi teisę atsisakyti keisti sutartį.
3.8. Kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Turistas turi teisę atsisakyti kainos didinimo.
3.9. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.7 ir 3.8 punktų atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties po to, kai turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.7. punkto atveju, tai atitinkamai taikomas šios sutarties 2.3 punktas.

4. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ
4.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių organizatorius privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:
4.1.1.dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas turistas (1.2.1, 1.2.2 punktų sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys);
4.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako tretysis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi;
4.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
4.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto protingus lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos teikimu turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
4.3. Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui (-ams) tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jos atsisakė, kelionių organizatorius, be papildomo užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
4.4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar didelio neatsargumo.
4.5. Turistui padaryta žala atlyginama teisės aktų nustatyta tvarka.
4.6. Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą, išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai: turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios informacijos pasikeitimus, o kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta pakeitimų galimybė; ir/arba pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
4.7. Kelionių organizatorius neatsako už viešbučių publikacijose, brošiūrose, aplankuose, reklaminiuose lankstinukuose ir pan. pateiktą informaciją, kurią turistas gavo ne iš kelionių organizatoriaus.

5. KITOS SĄLYGOS
5.1. Turisto teisės ginamos Latvijos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.2. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos raštu. Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Kelionių organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai dėl netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, – Latvijos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Latvijos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Vartotojų teisių apsaugos centre adresu: Brīvības iela 55, LV-1010, Rīga, el.paštas: ptac@ptac.gov.lv, www.ptac.gov.lv, tel. +371 65452554. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.
5.3. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
5.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kelionių organizatoriui ir turistui(-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
5.5. Turistas patvirtina, kad jis, prieš pasirašant šią sutartį, gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, kitą kelionę aprašančią medžiagą, programą), kuriame išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: informacija apie apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos reikalavimus, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar agentūros atstovą, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis bei kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija. Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus internetinius puslapius nurodytus šioje Sutartyje.
5.6. Turistas patvirtina, kad buvo informuotas ir sutinka, kad perkant kelionių paslaugą – skrydžio bilietą (neperkant kelionės paketo) už bilieto kainą perkant užsakomuosius ir/ar reguliariuosius skrydžius reikia sumokėti 100% kainos vertės užsakymo metu. Užsakymo ir skrydžių bilietų atšaukimas po apmokėjimo negalimas (atšaukimo mokestis – 100% skrydžio bilieto kainos). Bet kokie skrydžio bilieto pakeitimai atliekami tik atsižvelgus į individualų keliautojo prašymą (atsižvelgiant į konkrečias oro vežėjo nustatytas bilieto kainos taisykles, pakeitimai gali būti atliekami mokant priemoką arba pakeitimai gali būti negalimi pagal konkretaus oro vežėjo taisykles).
5.7. Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
6.1. Kelionių organizatorius yra tvarkomų turisto(-ų) asmens duomenų valdytojas.
6.2. Turisto(-ų) asmens duomenys yra tvarkomi siekiant įgyvendinti Sutarties nuostatas ir tik tiek, kiek būtina Sutarties įvykdymui. Gavus savanorišką turisto sutikimą, jo asmens duomenys gali būti tvarkomi ir kitais tame sutikime nurodytais tikslais.
6.3. Kelionių organizatorius, tvarkydamas turisto(-ų) duomenis Sutarties vykdymo tikslu, pasitelkia tam tikrus duomenų tvarkytojus – kelionių agentūras, kelionių organizavimui naudojamų informacinių sistemų priežiūrą teikiančias įmones, įmones, teikiančias kitas paslaugas, susijusias su informacinių technologijų infrastruktūra. Nurodyti duomenų tvarkytojai gali būti įsisteigę ir už Europos ekonominės erdvės ribų (Egiptas, Turkija).
6.4. Kelionių organizatorius, vykdydamas Sutartį, turisto(-ų) asmens duomenis gali perduoti duomenų gavėjams – avialinijoms, partneriams, atsakingiems už apgyvendinimo ir transporto paslaugų organizavimą. Nurodyti duomenų gavėjai gali būti įsisteigę ir už Europos ekonominės erdvės ribų (Egiptas, Turkija).
6.5. Turistas yra informuotas, kad ne Europos ekonominės erdvės valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė asmens duomenų apsauga nei Europos ekonominės erdvės valstybėse (Europos Sąjungos mastu nėra priimtas sprendimas dėl tinkamo lygio apsaugos užtikrinimo duomenis perduodant į nurodytas šalis). Kelionių organizatorius užtikrina, kad imsis protingų priemonių, siekdamas, jog duomenų tvarkytojai ir gavėjai turisto(-ų) duomenis tvarkytų laikydamiesi privalomų teisės aktų reikalavimų (be kita ko, esant būtinybei sudarys duomenų perdavimo susitarimus pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines duomenų apsaugos sąlygas).
6.6. Turistas(-ai) savo asmens duomenų atžvilgiu turi šias teises:
6.1.1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
6.1.2. Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
6.1.3. Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai turistui šiam patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikė pats turistas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
6.1.4. Tais atvejais, kai turisto asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turistas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą jo asmens duomenų tvarkymui;
6.1.5. Tais atvejais, kai turistas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turistas turi teisę kreiptis į atsakingą Valstybinę instituciją ir dėl to pateikti skundą. Kelionių organizatorius rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su kelionių organizatoriaus atsakingais asmenimis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.
6.7. Turisto(-ų) teisės, nurodytos aukščiau, gali būti įgyvendintos susisiekus su kelionių organizatoriumi vienu iš nurodytų būdų: el. paštu  − riga@tuibaltics.eu, telef.: +37163007772, apsilankius kelionių organizatoriaus biure adresu Vienibas Gatve 109 – 3.11, Ryga, Latvia. Kontaktai Lietuvoje: +37052320066, vilnius@tuibaltics.eu, Technopolis Penta, Ozo 12a, Vilnius.
6.8. Turisto(-ų) asmens duomenys, kurie tvarkomi šios Sutarties vykdymo tikslu, bus kelionių organizatoriaus saugomi 10 metų nuo Sutarties įvykdymo ar pasibaigimo dienos. Suėjus nurodytam terminui turisto(-ų) asmens duomenys bus sunaikinti per protingą laikotarpį.

Gavus Jūsų sutikimą, Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutikimo gavimo dienos.
Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. TT Baltics SIA tokiu atveju Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu toliau nebetvarkys.

Kitos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės: (i) teisė susipažinti su apie Jus surinktais asmens duomenimis; (ii) teisė reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis; (iii) teisės aktų nustatytais atvejais, teisė reikalauti ištrinti apie Jus surinktą informaciją; (iv) teisės aktų nustatytais atvejais, teisė reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą; (v) teisė į Jūsų suteiktų asmens duomenų perkėlimą kitam duomenų valdytojui.

Nurodytas teises galite realizuoti, kreipdamasis į TT Baltics SIA atsakingus asmenis.

Tuo atveju, jei manote, kad Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, yra pažeistos arba duomenys yra tvarkomi neteisėtai, turite teisę kreiptis į atsakingą Valstybinę instituciją bei pateikti skundą. TT Baltics bet kokiu atveju rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mūsų atsakingais asmenimis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Kelionių organizatoriaus nemokumo ir/ar bankroto atveju turistas privalo kreiptis ir kreditorinius reikalavimus pateikti Latvijos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Kelionių organizatoriaus finansinių prievolių užtikrinimo garantija: Prievolių įvykdymo užtikrinimo sutarties numeris: LV19-35-10000051-8. Prievolių įvykdymo užtikrinimo sutarties galiojimo terminas: 27.09.2019 – 26.09.2020. Prievolių įvykdymo Užtikrinimą suteikęs subjektas: AAS “BTA Baltic Insurance Company”.

Priklausomai nuo oro sąlygų kurorte bei gyventojų skaičiaus viešbutyje, sezono pradžioje (kovo–gegužės mėn.) bei pabaigoje (spalio–lapkričio mėn.) viešbučių teritorijose gali būti neteikiamos kai kurios paslaugos,  pvz., gali neveikti atvirieji baseinai, kai kurie lauko restoranai, barai bei kavinės, vandens kalneliai, gali vykti paplūdimio tvarkymo darbai, nevykti pramoginiai renginiai po atviru dangumi ir pan. Siūlomų paslaugų spektrą, trukmę bei laiką nustato viešbučių administracija (savo nuožiūra). Taip pat viešbučių administracija pasilieka teisę savo nuožiūra keisti sutartyje numatytas sezono pradžios / pabaigos datas bei mokamų / nemokamų paslaugų apimtį.

Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. Nepatvirtinus rezervacijos turistui bus pranešta atskiru pranešimu. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis, dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje, netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą sudarydamas naują sutartį su kelionių organizatoriumi. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą sutartį.

Turistas patvirtina, kad sutarties 1.1.3 – 1.1.7 punktuose nurodyta informacija jam prieš pasirašant šią sutartį buvo suteikta ir įteikta. Jis turėjo galimybę susipažinti su visa raštu ar kitoje prieinamoje patvariojoje laikmenoje bei internetiniame puslapyje www.tui.lt pateikta informacija. Atmintinę keliautojui internetiniame puslapyje www.tui.lt perskaitė, susipažino ir visa pateikta informacija yra aiški. Turistas patvirtina, jog informacijos pateikimą per internetinį puslapį www.tui.lt jis laiko tinkamu ir priimtinu bei atitinkančiu jo lūkesčius.

Kelionės į ItalijąKelionės į Kalabriją

VOI FLORIANA RESORT 4*

2024.05.26 Naktų sk.: nuo 7 naktys

719 €

PLAČIAU

Kelionės į TurkijąBodrumas

YASMIN BODRUM RESORT 5*

2024.05.24 Naktų sk.: nuo 7n

831 €

PLAČIAU

Kelionės į TurkijąBelekas

Ethno Hotels Belek 5*

2024.06.02 Naktų sk.: nuo 7 n.

1069 €

PLAČIAU
Kelionių lagaminas

NERADAI SAVO SVAJONIŲ KELIONĖS?

Ir gauk individualų pasiūlymą!


    Viešbučio žvaigždučių skaičius*:

    Maitinimo tipas*: