fbpx

SURASKITE SAVO SVAJONIŲ KELIONĘ

NOVATURAS

NOVATURAS STANDARTINĖS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

1. Apgyvendinimo paslaugos (toliau – paslaugos) teikiamos tik pasiūlyme, pagal kurį jos buvo įsigytos (toliau – pasiūlymas), nurodytu laikotarpiu.
2. Paslaugos teikiamos tik visiškai jas apmokėjus pagal pasiūlyme nurodytą tvarką.
3. Tais atvejais, kai paslaugų užsakymą turi patvirtinti faktinis paslaugų teikėjas, paslaugų užsakymas gali būti vykdomas tik jam patvirtinus
užsakymą. Paslaugų teikėjui nepatvirtinus užsakymo, klientas gali pasinaudoti kitais pasiūlymais arba atgauti užsakymo metu sumokėtas pinigų
sumas šių sąlygų 16 punkte nurodyta tvarka.
4. Atvykimo ir išvykimo laikas nurodomi pasiūlyme nurodyto faktinio paslaugos teikėjo.
5. Įsigyta paslauga galima pasinaudoti tik vieną kartą konkrečiu paslaugos teikimo laikotarpiu.
6. Paslaugos apmokėjimo ir atšaukimo sąlygos. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka daugiau kaip 4 savaitės, sumokėti už kelionę
20% dydžio avansą ir likutį sumokėti ne vėliau kaip 4 savaitės iki apgyvendinimo pradžios. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka
mažiau kaip 4 savaitės, iš karto sumokėti už apgyvendinimo paslaugą visą kainą.
Paslaugos atšaukimo laikas Suma procentais nuo apgyvendinimo kainos
daugiau kaip 28 dienos iki apgyvendinimo Nemokamas atšaukimas
nuo 28 iki 15 dienų iki apgyvendinimo 20%
likus 14 ir mažiau dienų iki apgyvendinimo 100%
7. Paslaugos teikiamos tik jį įsigijusiam asmeniui ir kartu su juo atvykusiems asmenims. Įsigytas pasiūlymas gali būti perleidžiamas tretiesiems
asmenims be papildomo mokesčio iki Paslaugų teikimo pradžios likus ne mažiau kaip 7 dienoms, jei toks perleidimas yra įmanomas. Teisę į
paslaugą perleidžiantis klientas ir trečiasis (paslaugą perimantis) asmuo, perėmęs paslaugą, atsako solidariai Paslaugos pardavėjui už
paslaugos kainos ir išlaidų susijusių su teisės į paslaugą perleidimu, sumokėjimą.
8. Registracijos metu būtina turėti asmens dokumentą.
9. Sutarties sudarymą patvirtina klientui išduotas viešbučio kuponas (kitaip „vaučeris“, toliau – kuponas), kuriame nurodoma: viešbučio
pavadinimas; paslaugų teikimo laikotarpis; kambario tipas; maitinimo tipas; klientų duomenys; apgyvendinamų asmenų skaičius (suaugusiųjų ir
vaikų skaičius).
10. Kuponas išduodamas tik pilnai apmokėjus už Paslaugas. Neapmokėtas kuponas negalioja.
11. Paslaugos teikiamos pagal konkretaus apgyvendinimo paslaugos teikėjo nustatytas taisykles ir sąlygas.
12. Draudžiama kuponą kopijuoti ir platinti jo kopijas.
13. Paslaugos teikėjui būtina pateikti kuponą prieš įsiregistruojant.
14. Paslaugos teikėjas įsipareigoja klientui suteikti tik kokybiškas pasiūlyme nurodytas paslaugas.
15. Pageidaujant, sąskaitą išrašys paslaugos teikėjas po paslaugos suteikimo.
16. Jei pasiūlymas atšaukiamas kliento iniciatyva (jei pasiūlyme numatyta atšaukimo galimybė) ar paslaugų teikėjo iniciatyva, pakeičiamos esminės
pasiūlymo sąlygos ar kiti paslaugų teikėjo veiksmai sutrukdo pasinaudoti pasiūlymu, pirkėjas gali susigrąžinti sumokėtus pinigus už kuponą per
30 dienų nuo paslaugų atšaukimo dienos.
17. Negalint atvykti rezervuotu laiku, būtina apie tai informuoti paslaugų pardavėją nedelsiant. Nepranešus, bus laikoma, kad paslauga buvo suteikta
u.
18. Ginčai dėl paslaugų kokybės sprendžiami teikiant pretenziją faktiniam paslaugų teikėjui. Pretenzijos dėl netinkamos paslaugų kokybės
pirmiausia turi būti pateikiamos paslaugų teikėjui vietoje, o nepavykus išspręsti – teikiamos vietoje raštu. Tuo atveju, jei klientas liko
nepatenkintas suteiktų paslaugų kokybe, jis turi kreiptis į paslaugos teikėją raštu per 14 dienų nuo paslaugų teikimo pabaigos datos.
19. AB „Novaturas“ veikia kaip tarpininkas ir neteikia pasiūlyme nurodytų paslaugų, todėl už jų kokybę neatsako.
PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. AB „Novaturas“, juridinio asmens kodas 135567698, registruotos buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 27, Vilnius (toliau – Bendrovė), paslaugų
teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Bendrovės parduodamų paslaugų sąlygas ir tvarką.
2. Bendrovės parduodamos paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais, taip pat Bendrovei taikomų teisės
aktų reikalavimais. Su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys (toliau – Pirkėjai), kurie naudojasi Bendrovės parduodamomis
paslaugomis, įsigydami jas tiek Bendrovės interneto svetainėje www.novaturas.lt (toliau – Interneto svetainė), tiek bet kurioje kitoje Bendrovės
parduodamų paslaugų teikimo vietoje (kelionių agentūrose). Įsigydamas Bendrovės parduodamas paslaugas Pirkėjas patvirtina, kad sutinka
laikytis Taisyklių.
3. Pirkėjas – tai asmuo, įsigyjantis Bendrovės parduodamas paslaugas.
4. Bendrovė platina apgyvendinimo paslaugas (toliau – Paslaugos) – tai Bendrovės Interneto Svetainėje ar kitose platinimo vietose parduodamos
apgyvendinimo paslaugos, kurias teikia Bendrovės partneriai (apgyvendinimo paslaugų teikėjai) ir kurių užsakymą patvirtina Pirkėjui išduotas
apgyvendinimo paslaugų teikėjo kuponas (toliau – kuponas).
5. Paslaugos turi būti apmokėtos Pasiūlyme nurodytais terminais ir tvarka. Neapmokėjus paslaugų, kuponas laikomas negaliojančiu ir Paslaugos
neteikiamos.
6. Taisyklės nustato bendrąsias sutarčių, sudaromų įsigyjant Paslaugas, sąlygas ir yra neatsiejama šių sutarčių dalis.
7. Sudaryti sutartis Interneto svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti
atitinkamas sutartis.
8. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę įsigyti Paslaugas Interneto svetainėje.
2. SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA, VYKDYMAS IR PABAIGA
9. Paslaugų pardavėju ir Paslaugų, numatytų pasiūlyme bei kupone, teikėju Pirkėjui visais atvejais yra laikomas kupone numatytas Paslaugų teikėjas,
o ne Bendrovė. Bendrovė jokiais atvejais neprisiima Paslaugų teikėjo, kaip kupone nurodytų paslaugų teikėjo, pareigų ir atsakomybės
10. Bendrovė nenustato Paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų sąlygų, paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų
ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų.
11. Bendrovė pabrėžia, kad ji nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti Paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia išduodami kuponai, teikimo sąlygų.
Bendrovė taip pat nėra atsakinga už Paslaugų teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Teikimo sąlygas nustato ir Bendrovę apie jas savo
nuožiūra informuoja tokias paslaugas teikiantys Paslaugų teikėjai. Tokios sąlygos yra privalomos Paslaugas įsigijusiam Pirkėjui. Informacija apie
paslaugų, kuriomis Pirkėjai gali naudotis įsigiję Paslaugas, teikimo sąlygas pateikiama Paslaugų teikėjo interneto svetainėje. Jeigu ši informacija
nėra pateikiama, ją galima gauti kreipiantis į atitinkamą Paslaugų teikėją nurodytais kontaktais.
12. Susitarimas su Pirkėju visada apibrėžiamas reikalavimais ir taisyklėmis, kurie pateikiami šiame dokumente, išskyrus tuos atvejus, kai su Bendrove
yra sudaryta raštiška sutartis, kurioje nustatyta kitaip. Pirkėjas, prieš pradėdamas naudotis paslaugomis, privalo susipažinti su šių Taisyklių
nuostatomis.
13. Paslaugų teikimo sąlygas, kainas, turinį, aprašymą, charakteristikas, terminus, teikimo ir mokėjimo už jas tvarką nustato tų prekių ar paslaugų
teikimo sąlygos. Pagrindinės šios sąlygos nurodomos Paslaugų pasiūlyme ar kupone.
14. Visos sutartys Interneto svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus). Bendrovė, sudarydama
sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis.
15. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Pirkėjas pateikia savo užsakymą, nurodydamas savo duomenis ir paspaudęs „užsakyti“ ar „pirkti“. Tuo atveju,
kai Paslaugų užsakymą turi patvirtinti faktinis paslaugų teikėjas, paslaugų užsakymas gali būti vykdomas tik jam patvirtinus užsakymą. Paslaugų
teikėjui nepatvirtinus užsakymo, klientas gali pasinaudoti kitais pasiūlymais arba atgauti užsakymo metu sumokėtas pinigų sumas. Jei pasiūlymas
atšaukiamas kliento iniciatyva (jei pasiūlyme numatyta atšaukimo galimybė) ar paslaugų teikėjo iniciatyva, pakeičiamos esminės pasiūlymo
sąlygos ar kiti paslaugų teikėjo veiksmai sutrukdo pasinaudoti pasiūlymu, pirkėjas gali susigrąžinti sumokėtus pinigus už kuponą per 30 dienų nuo
paslaugų atšaukimo dienos.
16. Kai Pirkėjas atlieka šių Taisyklių 15 punkte nurodytus veiksmus ir sumoka visą ar dalį užsakymo kainos, Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su
Pasiūlyme pateikta informacija, Standartinėmis paslaugų teikimo sąlygomis ir šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei apmokėti visą
Paslaugų kainą.
17. Elektroniniu būdu Interneto svetainėje sudaroma sutartis, kurios šalimis yra Pirkėjas ir Paslaugų teikėjas (aiškiai nurodytas kupone), įsigalioja nuo
to momento, kai Bendrovė gauna Pirkėjo mokėjimą.
18. Visi mokėjimai, priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į Interneto svetainėje nurodytą Bendrovės, arba
Bendrovės įgalioto trečiojo asmens, teikiančio mokėjimo paslaugas, ar į Bendrovės partnerio banko sąskaitą. Mokėjimai taip pat gali būti atliekami
grynaisiais pinigais Bendrovės partnerių biuruose.
19. Pirkėjas, pastebėjęs Bendrovei pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai Bendrovei elektroninio pašto adresu
info@novaturas.lt. Informacija apie klaidos ištaisymą Pirkėjui suteikiama Pirkėjo nurodytu būdu (elektroninio pašto adresu arba telefonu).
20. Nepanaudojus kupono per jame nurodytą laikotarpį ir iš anksto apie tai nepranešus paslaugos pardavėjui, kuponas nekeičiamas ir (ar) pinigai
negrąžinami.
21. Bendrovė nenustato ir nelemia Paslaugų teikėjų paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Paslaugų kokybę garantuoja Paslaugų teikėjas, kuris
nurodomas kiekviename pasiūlyme atskirai.
22. Esant situacijai, kai Paslaugų teikėjas dėl nenumatytų aplinkybių negali Pirkėjui pasiūlyti kupone numatytų paslaugų, sutartis su Pirkėju gali būti
vienašališkai nutraukiama ir grąžinami pinigai arba Pirkėjui gali būti pasiūloma analogiška paslauga.
23. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties pagal Pasiūlyme ar kupone nustatytas sąlygas.
24. Pirkėjo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma šioms sutartims:
25.1. pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos;
25.2. kuriose nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis (nurodyta konkreti atvykimo diena ir (ar) laikas), jei pasiūlyme ar kupone
nenumatyta kitaip.
3. DUOMENŲ APSAUGA
25. Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomis pagal Bendrovėje galiojančią asmens duomenų apsaugos politiką, kuri skelbiama Bendrovės Interneto
svetainėje https://www.novaturas.lt/privatumo-politika (toliau – Privatumo politika).
26. Asmeninę informaciją prašoma nurodyti pateikiant užsakymą Interneto svetainėje. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo as mens duomenų
tretiesiems asmenims, išskyrus Paslaugų teikėjus, teikiančius Kelialapyje nurodytas paslaugas.
27. Informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims galimas tik Privatumo politikoje nustatytais atvejais ir tvarka, įskaitant, bet neapsiribojant, kai to
teisėtai reikalauja valstybės institucijos, būtina užtikrinti šių Taisyklių laikymąsi, apginti Bendrovės teises, nuosavybę ar užtikrinti jos, pirkėjų ir
visuomenės apsaugą.
28. Pirkėjai Bendrovei pateikia šiuos duomenis: vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą.
29. Bendrovė turi teisę tikslinti Pirkėjų pateiktus asmens duomenis.
30. Bendrovei Interneto svetainėje pateikti duomenys apie Pirkėją yra naudojami sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais.
4. NAUDOJIMASIS INTERNETO SVETAINE
31. Pirkėjas sutinka neužsiimti veikla, kuri trukdo teikti paslaugas (arba trikdo atitinkamų serverių ar tinklų, su kuriais susietos teikiamos paslaugos,
veikimą) arba trikdo paslaugų teikimą.
32. Pirkėjas sutinka jokiais tikslais nekurti, nedubliuoti, nekopijuoti, neteikti Interneto svetainės paslaugų, neperparduoti ir nevykdyti kitų prekybos
operacijų.
33. Pirkėjas sutinka prisiimti visišką atsakomybę už savo įsipareigojimų, kurie nustatyti šiose Taisyklėse, nesilaikymą, taip pat už visas savo
įsipareigojimų nesilaikymo pasekmes (įskaitant bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos gali patirti Bendrovė).
34. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti paslaugų, siekdamas:
34.1. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti neteisėtą, deliktinę, grasinamo, viešai skelbti netinkamo,
įžeidžiamo, šmeižikiško, vulgaraus, nepadoraus, tvirkinamo turinio informaciją, taip pat informaciją, kurią išplatinus pažeidžiamas kitų
asmenų konfidencialumas, propaguojama neapykanta ir (arba) kurioje esama ginčytinų pasakymų, rodančių rasinę, etninę ir pan.
diskriminaciją;
34.2. bet kokiu būdu kam nors pakenkti;
34.3. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti informaciją, kurią išplatinus pažeidžiama bet kokių asmenų teisės
į patentus, prekių ženklus, komercines paslaptis, autorystę arba kitas teises;
34.4. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti su savininku ar autoriumi nesuderintą, neautorizuotą reklaminę
medžiagą ir informaciją, reklaminius pranešimus, nereikalingą reklaminę korespondenciją, brukalą (angl. spam), dideliam gavėjų skaičiui
siunčiamus grandininius laiškus, piramidines schemas arba paslaugas peršančią informaciją bet kokiu kitu pavidalu, išskyrus specialiai
išvardytiems tikslams skirtas zonas;
34.5. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti bet kokią medžiagą su programiniais virusais ar kitais
kompiuteriniais kodais, failais ar programomis, kurios yra skirtos programinės įrangos arba kompiuterių ar telekomunikacijų įrenginių
funkcionalumui sutrikdyti, sunaikinti ar apriboti;
34.6. sutrikdyti arba nutraukti paslaugų teikimą, sutrikdyti serverių ir tinklų darbą, nesilaikyti procedūrų, taisyklių ar nustatytos tvarkos, keliamų
reikalavimų, kuriais vadovaujantis kontroliuojamas tinklų, susijusių su teikiamomis paslaugomis, naudojimas;
34.7. sąmoningai arba nesąmoningai nusižengti galiojantiems vietos, šalies arba tarptautiniams įstatymams.
35. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Interneto svetainėje ir teikiant paslaugas gali būti nuorodų, vedančių į kitus tinklalapius, kitą turinį ir
šaltinius. Bendrovė nebūtinai kontroliuoja kitus tinklalapius ar šaltinius, kuriuos pateikia kitos bendrovės.
5. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
36. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Interneto svetainei (arba Interneto svetainės licencijų gavėjams) priklauso visos turtinės ir neturtinės
teisės, susijusios su teikiamomis paslaugomis, įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises (nepriklausomai nuo to, užregistruotos šios
teisės ar ne, taip pat nepriklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje šios teisės atsiranda). Pirkėjas taip pat pripažįsta, kad Interneto svetainės paslaugos
gali apimti informaciją, kuri, Bendrovės vertinimu, yra konfidenciali, todėl Pirkėjas neturi teisės atskleisti šios informacijos be išankstinio raštiško
Bendrovės sutikimo.
37. Visais atvejais, išskyrus tuos, kai su Bendrove raštu sutarta kitaip, nė viena šių Taisyklių nuostata nesuteikia Pirkėjui teisės naudoti firminius prekių
pavadinimus, prekių ženklus, paslaugų ženklus, logotipus, domenus ar kitą Bendrovės intelektinę nuosavybę.
38. Pirkėjas sutinka nešalinti, neslėpti, nekeisti Interneto svetainėje esančių intelektinės nuosavybės objektų (įskaitant prekių ženklus).
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
39. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių
pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Interneto svetainėje.
40. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad tuo atveju, jei jis pasinaudoja Interneto svetainės paslaugomis po Taisyklių pakeitimo datos, Pirkėjo
naudojimosi paslaugomis faktą Bendrovė vertina kaip naujos Taisyklių redakcijos sąlygų priėmimą.
41. Pirkėjas sutinka su tuo, kad Bendrovė turi teisę siųsti Pirkėjui pranešimus, įskaitant pranešimus apie Taisyklių sąlygų pakeitimą, elektroniniu paštu,
telefonu arba pateikti norimą informaciją Interneto svetainėje.
42. Bendrovė teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos
produktų saugos įstatymo, Mažmeninės prekybos taisyklėmis bei vėlesnių jų redakcijų nuostatomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.
7. NETEISMINIS GINČO SPRENDIMAS
43. Jei Pirkėjo netenkina Bendrovės parengtas atsakymas į rašytinę pretenziją, prašymą/skundą dėl Interneto svetainėje įsigytos Paslaugos, gali
kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tarnyba@vvtat.lt, +370 5 2626751, www.vvtat.lt).

Kelionės į ItalijąKelionės į Kalabriją

VOI FLORIANA RESORT 4*

2024.05.26 Naktų sk.: nuo 7 naktys

719 €

PLAČIAU

Kelionės į TurkijąBodrumas

YASMIN BODRUM RESORT 5*

2024.05.24 Naktų sk.: nuo 7n

831 €

PLAČIAU

Kelionės į TurkijąBelekas

Ethno Hotels Belek 5*

2024.06.02 Naktų sk.: nuo 7 n.

1069 €

PLAČIAU
Kelionių lagaminas

NERADAI SAVO SVAJONIŲ KELIONĖS?

Ir gauk individualų pasiūlymą!


    Viešbučio žvaigždučių skaičius*:

    Maitinimo tipas*: