fbpx

SURASKITE SAVO SVAJONIŲ KELIONĘ

CORAL TRAVEL

Organizuotos turistinės kelionės sutarties sąlygos (užsakomieji skrydžiai)

1. Sutarties šalių įsipareigojimai
1.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:
1.1.1. Užtikrinti Turistui (-ams) visų sutartyje nurodytų paslaugų tinkamą
teikimą, atsižvelgdamas į Turisto teisėtus lūkesčius, nepaisant to, ar tas
paslaugas turi teikti pats Kelionių organizatorius ar kiti turizmo paslaugų
teikėjai. Patarimai keliautojams, patalpinti www.coraltravel.lt, ir kita
kelionę aprašanti medžiaga ir pakeista programa yra neatskiriamas šios
sutarties priedas. Kelionių organizatoriaus internetiniame
puslapyje www.coraltravel.lt skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija
apie kelionę ir jos programos pasikeitimus po sutarties sudarymo.
1.1.2. Nesurinkus minimalaus Turistų skaičiaus t.y. 80 procentų vietų
keleiviams numatytame lėktuve, pranešti Turistui apie sutarties nutraukimą
patvarioje laikmenoje ne vėliau kaip iki kelionės pradžios likus:
1.2.1. 20 dienų, jeigu kelionės trukmė yra ilgesnė negu 6 dienos;
1.1.2.2. 7 dienoms, jeigu kelionės trukmė yra ne trumpesnė negu 2 dienos ir
ne ilgesnė negu 6 dienos;
1.1.2.3. likus 48 valandoms, jeigu kelionės trukmė yra trumpesnė negu 2
dienos.
Turistams tinkamai ir laiku pranešus apie sutarties nutraukimą ir grąžinus
įmokėtus pinigus už kelionę, Kelionių organizatorius neatsako už Turistų
patirtą žalą.
1.1.3. Likus pakankamai laiko iki kelionės pradžios, pateikti Turistui tokia
forma, kaip buvo sudaryta sutartis arba kita Turisto pasirinkta forma būtinus
bilietus, informaciją apie numatytą išvykimo laiką ir, kai taikytina,
registracijos terminą ir numatytą laukimo tarpinėse stotelėse, transporto
jungčių ir atvykimo laiką.
1.1.4. Suteikti bendro pobūdžio informaciją apie kelionės šalies paso ir vizos
reikalavimus, įskaitant apytikslę vizos išdavimo proceso trukmę, ir
informaciją apie su sveikata susijusius formalumus (informaciją apie
valstybių, į kurias vykstama, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę būklę,
privalomas ir rekomenduojamas profilaktikos priemones, informaciją apie
sveikatos draudimo įforminimo tvarką) arba pateikti nuorodas į šią
informaciją. Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius
tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama Kelionių organizatoriaus
internetiniame puslapyje www.coraltravel.lt.
1.1.5. Suteikti informaciją apie Kelionių organizatoriaus vietinio atstovo,
kelionių vadovo, kontaktinio centro ar kitos tarnybos, kurie suteikia Turistui
galimybę greitai susisiekti su Kelionių organizatoriumi ir su juo bendrauti,
kreiptis pagalbos, Turistui susidūrus su sunkumais, arba pateikti pretenziją dėl
netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo, vardą ir pavardę arba
pavadinimą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, fakso numerį.
Jei tokių Kelionių organizatoriaus atstovų nėra, Turistui nurodyti telefono
numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri
jam padėtų susisiekti su Kelionių organizatoriumi. Jei į kelionę vyksta
nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai
susisiekti su nepilnamečiu vaiku ar atsakingu asmeniu nepilnamečio vaiko
buvimo vietoje. Ši informacija skelbiama Kelionių organizatoriaus interneto
puslapyje www.coraltravel.lt.
1.1.6. Suteikti informaciją apie neprivalomą arba privalomą draudimą
išlaidoms, atsirandančioms turistui nutraukus sutartį, arba pagalbos, įskaitant
turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą, išlaidoms nelaimingo atsitikimo,
ligos ar mirties atveju apmokėti. Sutinkamai su tuo, kelionių organizatorius
informuoja turistą apie tai, kad išvykstant į kelionę neprivaloma, bet
rekomenduojama įsigyti medicininių išlaidų kelionės metu draudimą,
neįvykusios kelionės draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ar kt.
Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur
yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame
puslapyje www.coraltravel.lt.
1.1.7. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų
įforminimui ir kelionės paslaugų užsakymui.
1.1.8. Be nepagrįsto delsimo suteikti
Turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą kelionės metu ar esant
nenugalimos jėgos aplinkybėms:
1.1.8.1. teikti atitinkamą informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas,
vietos valdžios institucijas ir konsulinę pagalbą;
1.1.8.2. padėti Turistui pasinaudoti nuotolinio ryšio priemonėmis;
1.1.8.3. padėti rasti alternatyvių kelionės paslaugų.
1.1.9. Kai kelionių organizatoriui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar
dalį turisto ar jo vardu sumokėtų pinigų už kelionę, grąžinti pinigus be
nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo
dienos, išskyrus atvejį, kai per šį terminą Lietuvos Respublikos turizmo
įstatymo nustatytais atvejais turistas ir kelionių organizatorius susitaria dėl
sumokėtų pinigų už neįvykusią kelionę kompensavimo šiame įstatyme
nustatytomis priemonėmis ir sąlygomis.
1.2. Turistas įsipareigoja:
1.2.1. Laiku apmokėti už kelionę sutarties sąlygose nurodyta tvarka. Jei
sutartis sudaroma iki kelionės pradžios liekant daugiau nei 21 dienai, turistas
privalo sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti ne
vėliau kaip 21 dieną iki kelionės pradžios; jei sutartis sudaroma iki kelionės
pradžios liekant mažiau nei 21 dienai, sumokėti visą kelionės kainą
(standartinės apmokėjimo sąlygos). Šio punkto sąlygos dėl kelionės
apmokėjimo nėra taikomos, jeigu dėl kelionės finansavimo turistas yra
sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį. Turistui įsigyjant kelionę
pagal išankstinio pirkimo arba ypatingo (specialaus) pasiūlymo sąlygas, taip
pat kelionę, pagal kurią išvykimas yra ne iš Lietuvos ir/arba kelionę arba
kuriai taikomos specialios apmokėjimo sąlygos, atsiskaitymo už kelionę
sąlygos, kurios skiriasi nuo šiame punkte nurodytų standartinių apmokėjimo
sąlygų, yra atskirai nurodomos sutartyje.
1.2.2. Laiku pateikti visą informaciją bei dokumentus, reikalingus Kelionių
organizatoriui įvykdyti šią sutartį.
1.2.3. Laiku atvykti į kelionės pradžios vietą, laikytis Kelionių organizatoriaus
nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo, laikytis viešosios
tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į
šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti
pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Turistas, laiku neatvykęs į tarpinę
išvykimo vietą, turi savo lėšomis savarankiškai grįžti į pradinę arba vykti į
kitą kelionės maršrute numatytą tarpinę stotelę.
1.2.4. Vykstant į kelionę su vaiku (-ais), laikytis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto Vaiko laikino
išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos
aprašo reikalavimų.
1.2.5. Atlyginti kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių,
transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus
nuostolius atlygina už jį atsakingas asmuo. Jeigu Turistas prisiima kaltę ir
sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai Turistas
kaltės neprisiima, Kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos,
atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1.2.6. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus
Turistus – naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik pagal šioje
sutartyje nurodytas sąlygas ir visi Turistai privalo vykdyti visas sutarties
sąlygas bei pateikti jiems visą po sutarties sudarymo Kelionių organizatoriaus
siunčiamą informaciją.
2. Sutarties nutraukimas, atsisakymas
2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sutartį iki kelionės pradžios.
Jei Turistas atstovauja kitus dalyvius, Turistas veikia jų naudai ir jų vardu,
prisiimdamas visą atsakomybę už veiksmus, atliktus tokių dalyvių atžvilgiu.
2.1.2. Turistui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali reikalauti iš
turisto sumokėti pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį, nustatytą sutartyje.
Sutarties nutraukimo mokesčio dydis priklauso nuo likusio laiko iki kelionės
pradžios
Sutartis nutraukiama Suma procentais nuo
kelionės kainos
likus ne mažiau kaip 21 diena iki kelionės pradžios 20 %
likus nuo 20 iki 11 dienų iki kelionės pradžios 50%
likus nuo 10 iki 4 dienų iki kelionės pradžios 80%
likus 3 ir mažiau dienų iki kelionės pradžios 98%
Visais aukščiau nurodytais atvejais sutarties nutraukimo mokesčio dydis
negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos.
2.1.3. Skrydžio ir/ar apgyvendinimo paslaugų, įeinančių į kelionės paketą,
anuliacijos sąlygos specialių akcijų atvejais, gali skirtis nuo šiame punkte
nurodytų standartinių sutarties nutraukimo mokesčio sąlygų. Anuliacijos
sąlygos, kurios skiriasi nuo šiame punkte nurodytų standartinių sutarties
nutraukimo mokesčio sąlygų, yra atskirai nurodomos specialiosiose sutarties
sąlygose.
2.1.4. Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra
sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti kelionių
organizatoriaus patirtus nuostolius, kurie nustatyti aukščiau nurodytoje
lentelėje, neviršijant maksimalios vienos kelionės kainos, o už vartojimo
kredito sutarties nutraukimą turistas privalo atsiskaityti su vartojimo kredito
davėju Vartojimo kredito įstatyme ir/ar Vartojimo kredito sutartyje nustatyta
tvarka.
2.1.5. Turistas turi teisę nutraukti sutartį ir nemokėti sutarties nutraukimo
mokesčio šiais atvejais:
2.1.5.1. jeigu Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios pakeičia sutarties
sąlygas, o Turistas per Kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą
nesutinka su Kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais,
kai:
2.1.5.1.1. Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios yra priverstas iš esmės
pakeisti bet kurią iš pagrindinių kelionės paslaugų ir (ar) ypatumų;
2.1.5.1.2. Kelionių organizatorius negali įvykdyti sutartyje nurodytų specialių
Turisto reikalavimų;
2.1.5.1.3. Kelionių organizatorius pasiūlo padidinti kelionės kainą daugiau
kaip 8 procentais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.7521
straipsnį;
2.1.5.2. jeigu dėl Turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau
vykdoma, o Kelionių organizatorius per Turisto nustatytą protingą laikotarpį
nepašalina trūkumų. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.7521
straipsnio
3 dalyje numatytais atvejais Turistas gali prašyti sumažinti kelionės kainą arba
atlyginti žalą;
2.1.5.3. jeigu kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos
jėgos aplinkybių, dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti kelionę ar nuvežti
Turistus į kelionės tikslo vietą. Tokiu atveju Turistas turi teisę reikalauti, kad
jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė
papildomai gauti žalos atlyginimą.
2.2. Turistas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti ne
prekybos patalpose sudarytos sutarties Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka ir turi apie tai pranešti
Kelionių organizatoriui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.22810 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka.
3. Kelionių organizatoriaus teisė nutraukti sutartį
3.1. Kelionių organizatorius turi teisę iki kelionės pradžios nutraukti sutartį,
grąžinti Turistui visas už kelionę sumokėtas sumas ir atlyginti Turisto patirtą
žalą.
3.2. Kelionių organizatoriui nutraukus sutartį Turisto patirta žala
neatlyginama šiais atvejais:
3.2.1. kelionę įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis nei sutarties 1.1.2
punkte nurodytas minimalus Turistų skaičius ir apie tai Turistas buvo
informuotas sutarties 1.1.2 punkte nustatyta tvarka;
3.2.2. Kelionių organizatorius negali įvykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos
ir jis nedelsdamas iki kelionės pradžios praneša Turistui apie sutarties
nutraukimą.
3.3. Turistui neatvykus į oro uostą ir/ar autobuso išvykimo vietą Kelionės
pradžios dieną, taip pat nepasinaudojus Kelione dėl priežasčių, susijusių su
Turistu, bus laikoma, kad Turistas atsisako Sutarties dėl priežasčių, kurios
nepriklauso nuo Kelionių organizatoriaus. Tokiu atveju Sutartis laikoma
nutraukta, o Kelionių organizatorius turi teisę įskaityti Kelionės išlaidas.
3.4. Jei Turistas negali atvykti į oro uostą iki Kelionės pradžios arba negali
pradėti Kelionės dėl priežasties, nepriklausančios nuo Kelionių
organizatoriaus, Turistas privalo nedelsdamas pranešti Kelionių
organizatoriui, kad jis pasieks kelionės tikslą savo nuosavomis priemonėmis
ir savo sąskaita ir dalyvaus Kelionėje pagal naujai nustatytas sąlygas. Tokiu
atveju Turistas padengia naujo lėktuvo bilieto išlaidas ir visas kitas išlaidas,
susijusias su Kelionės tikslo pasiekimu. Turistas neturi teisės į įšlaidų,
susijusių su sutarties vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, lėktuvo bilietų,
pervežimo, draudimo, nakvynės išlaidų, kurių nenaudojo, atlyginimą.
Pastaba: Reguliarių skrydžių atveju, jei Kelionė neprasideda, tiek
išvykstantys, tiek atgaliniai bilietai atšaukiami.
4. Kelionės kainos keitimas
4.1. Kelionių organizatorius po sutarties sudarymo turi teisę didinti kelionės
kainą. Kelionės kainos didinimas galimas tik tuo atveju, kai jį tiesiogiai lemia
pasikeitęs (-usi):
4.1.1. Turistų vežimo kaina dėl degalų ar kitų energijos šaltinių išlaidų;
4.1.2. su į sutartį įtrauktų paslaugų, susijusių mokesčių ar rinkliavų
(pavyzdžiui, Turisto rinkliava, oro uosto mokesčiai ir kt.), kuriuos taiko
tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant kelionę, dydis;
4.1.3. su kelione susijusios valiutos keitimo kursas.
4.2. Kelionių organizatorius patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai
informuoja Turistą apie kainos padidinimą likus ne mažiau kaip 20 dienų iki
kelionės pradžios, nurodydamas kainos padidėjimo priežastis ir kaip buvo
apskaičiuotas kainos padidėjimas.
4.3. Jeigu kelionės kainos padidinimas viršija 8 procentus galutinės kelionės
kainos, Turistas turi teisę nutraukti sutartį ar pasirinkti Kelionių
organizatoriaus siūlomą alternatyvią kelionę.
4.4. Turistas po sutarties sudarymo turi teisę reikalauti sumažinti kelionės
kainą šiais atvejais:
4.4.1. sumažėjus sutarties 4.1. punkte nurodytoms išlaidoms po sutarties
sudarymo, bet iki kelionės pradžios;
4.4.2. dėl netinkamo sutarties vykdymo, nebent Kelionių organizatorius įrodo,
kad sutartis vykdoma netinkamai dėl Turisto kaltės;
4.4.3. kai dėl siūlomų alternatyvių paslaugų kelionė tampa žemesnės kokybės,
nei nurodyta sutartyje;
4.4.4. jeigu Kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti
alternatyvių paslaugų arba Turistas jų atsisako pagal Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.754 straipsnio 5 dalį;
4.4.5. jeigu dėl Turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma,
o Kelionių organizatorius per Turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina
trūkumų.
4.5. Sumažinus kelionės kainą, Kelionių organizatorius turi teisę iš Turistui
turimos sugrąžinti sumos išskaičiuoti faktines administracines išlaidas.
Turisto prašymu Kelionių organizatorius turi pateikti tokių administracinių
išlaidų pagrindimą.
5. Kitų sutarties sąlygų keitimas
5.1. Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios vienašališkai turi teisę keisti
kitas sutarties sąlygas, kuomet:
5.1.1. pakeitimai nėra esminiai;
5.1.2. Kelionių organizatorius Turisto pageidaujama forma patvariojoje
laikmenoje aiškiai ir suprantamai pateikė Turistui informaciją apie
pakeitimus.
5.2. Kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo patvariojoje laikmenoje
aiškiai ir suprantamai turi pateikti Turistui informaciją apie:
5.2.1. siūlomus sutarties pakeitimus;
5.2.2. protingą terminą, per kurį Turistas turi informuoti Kelionių
organizatorių apie savo sprendimą;
5.2.3. pasekmes, jei Turistas neatsakytų per Kelionių organizatoriaus
nurodytą terminą;
5.2.4. alternatyvią kelionę ir jos kainą, kai tokia kelionė pasiūloma.
5.3. Turistas turi teisę savo pasirinkimu per Kelionių organizatoriaus nurodytą
protingą terminą sutikti su Kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų
pakeitimais ar nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio.
5.4. Turistui nutraukus sutartį, Kelionių organizatorius gali Turistui pasiūlyti
lygiavertę ar aukštesnės kokybės kitą kelionę. Jei dėl sutarties pakeitimų ar
pasirinktos alternatyvios kelionės suprastėja kelionės kokybė ar sumažėja jos
kaina, Turistas turi teisę reikalauti grąžinti sumažėjusios kainos skirtumą.
5.5. Keičiant kelionės datą, trukmę, viešbutį, kambario tipą, kelionės kaina
perskaičiuojama pagal keitimo dieną galiojančias kainas ir sąlygas.
Kelionės keitimas galimas tik tuo atveju, jei tai yra įmanoma, t.y. galimos
kitos datos/trukmės/viešbučiai, yra laisvų vietų skrydžiuose ir pan.
Keliaujančių asmenų skaičius bei keliaujantys asmenys (jų vardai ir pavardės)
negali būti keičiami, išskyrus 6 straipsnyje aptartus atvejus.
5.6. Sutarties sąlygų keitimas aukščiau aptarta tvarka vyksta likus daugiau nei
21 dienai iki kelionės laiko pradžios. Tokiu atveju Kelionių organizatorius
taiko 30 EUR sutarties keitimo mokestį asmeniui (išskyrus kūdikį iki 2 metų.)
Vėlesnis sutarties sąlygų keitimas vertinamas kaip sutarties nutraukimas.
6. Sutarties šalių pasikeitimas
6.1. Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę kitam asmeniui, kuris įgys
visas Turisto teises ir pareigas pagal sutartį, jeigu iki kelionės pradžios
Kelionių organizatoriui pateikia pagrįstą pranešimą. Turisto pranešimas visais
atvejais laikomas pagrįstu, jeigu jis pateiktas ne vėliau kaip likus 7 dienoms
iki kelionės pradžios.
6.2. Kelionių organizatorius informuoja Turistą, perleidžiantį savo teisę į
kelionę kitam asmeniui, apie faktines sutarties perleidimo išlaidas ir pateikia
jas pagrindžiančius įrodymus. Tos išlaidos turi būti pagrįstos ir neviršyti
Kelionių organizatoriaus dėl sutarties perleidimo patirtų faktinių išlaidų.
Turistas turi atlyginti visas išlaidas prieš prasidedant kelionei arba vėliau,
jeigu išlaidų negalima tiksliai paskaičiuoti iki kelionės pradžios. Turisto ir
asmens, perimančio Turisto teises ir pareigas atsakomybė už išlaidas,
susijusias su pakeitimu, yra solidari.
6.3. Teisę į kelionę perleidžiantis Turistas ir kitas asmuo Kelionių
organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę
perleidimu, sumokėjimą atsako solidariai.
6.4. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba
Kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki
kelionės pradžios jau neleidžiama užsakyti ir/ar keisti vietos transporto
priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), apie tai
nurodoma sutartyje.
7. Kelionių organizatoriaus atsakomybė
7.1. Kelionių organizatorius atsako už bet kokius techninius užsakymo
sistemos trūkumus, kurių atsirado dėl jo kaltės sudarant sutartį ir už bet kokias
užsakymo proceso metu padarytas klaidas. Atsakomybė netaikoma, kai
užsakymo klaidos atsirado dėl Turisto kaltės arba jas sukėlė nenugalimos
jėgos aplinkybės.
7.2. Kelionių organizatorius privalo be nepagrįsto delsimo suteikti Turistui,
kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą, nurodytą sutarties 1.1.8 punkte.
7.3. Jei pagalba Turistui yra reikalinga dėl priežasčių, kurios atsiranda dėl
Turisto tyčinių veiksmų ar aplaidumo, Kelionių organizatorius turi teisę už
tokios pagalbos teikimą imti atlygį, kurio dydis negali viršyti Kelionių
organizatoriaus patirtų faktinių išlaidų.
7.4. Turistas be nepagrįsto delsimo turi pranešti Kelionių organizatoriui
sutartyje nurodytais kontaktais apie bet kokį netinkamo sutarties vykdymo ar
sutarties nevykdymo atvejį, jo pastebėtą kelionės metu ir nurodyti protingą
terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu trūkumus būtina ištaisyti nedelsiant,
Turistas neprivalo nurodyti termino.
7.5. Jeigu sutartyje nurodytos paslaugos teikiamos ne pagal sutarties sąlygas,
Kelionių organizatorius per Turisto nustatytą protingą terminą privalo ištaisyti
Turisto nurodytus trūkumus, išskyrus kai to padaryti neįmanoma arba jei tai
sukeltų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į trūkumų mastą ir į netinkamai
suteiktų paslaugų, nurodytų sutartyje, vertę.
7.6. Jeigu Kelionių organizatorius neištaiso trūkumų dėl sutarties sąlygų 7.5
punkte nurodytų priežasčių, Turistas turi teisę reikalauti, kad jam be
nepagrįsto delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala.
7.7. Jeigu Kelionių organizatorius per Turisto nustatytą protingą terminą
neištaiso trūkumų ne dėl sutarties 7.5 punkte nurodytų priežasčių, Turistas
gali padaryti tai pats ir pareikalauti padengti būtinas išlaidas.
7.8. Jeigu Kelionių organizatorius negali suteikti didelės paslaugų dalies pagal
sutartį arba Turisto sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga nesuteikiama taip,
kaip buvo susitarta, Kelionių organizatorius privalo pasiūlyti Turistui be
papildomų išlaidų tinkamas alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, jeigu
įmanoma, būtų lygiavertė sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją,
kad būtų galima toliau tęsti kelionę. Kai dėl siūlomų alternatyvų kelionė
tampa žemesnės kokybės nei nurodyta sutartyje, Kelionių organizatorius
atitinkamai sumažina kelionės kainą.
7.9. Jei pasiūlytos alternatyvos nėra panašios į tas paslaugas, dėl kurių buvo
susitarta sutartyje, arba, jei suteiktas kainos sumažinimas yra neadekvatus,
Turistas gali jų atsisakyti.
7.10. Jei nepakankama atitiktis iš esmės daro poveikį kelionės vykdymui, o
Kelionių organizatorius per Turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį padėties
neištaiso, Turistas gali nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo
mokesčio ir paprašyti sumažinti kainą ir (arba) atlyginti turtinę ir neturtinę
žalą.
7.11. Jeigu nėra įmanoma pasiūlyti alternatyvų arba Turistas atsisako
pasiūlytų alternatyvų pagal sutarties 7.9 punktą, Turistas turi teisę į kainos
sumažinimą ir (arba) turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą nenutraukiant
sutarties.
7.12. Jeigu kelionė apima keleivių vežimo paslaugą, Kelionių organizatorius
šios sutarties 7.9 – 7.11 punktuose nurodytais atvejais be papildomo
užmokesčio turi užtikrinti Turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą
lygiavertės rūšies transportu arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka
Turistas, taip pat grąžinti Turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
7.13. Jeigu dėl nenugalimos jėgos Kelionių organizatorius negali užtikrinti
Turisto grąžinimo taip, kaip numatyta sutartyje, Kelionių organizatorius
privalo apmokėti būtino apgyvendinimo, kurio kategorija, jeigu įmanoma, yra
lygiavertė nurodytajai sutartyje, tam laikotarpiui, kiek trunka nenugalimos
jėgos aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui kiekvienam
Turistui, išlaidas, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose ar Europos
Sąjungos teisės aktuose numatyti ilgesni laikotarpiai (pavyzdžiui, riboto
judumo ir juos lydintiems asmenims, nėščiosioms ir nelydimiems
nepilnamečiams, taip pat asmenims, kuriems reikia specialios medicinos
pagalbos, jei Turistas apie jo specialius poreikius praneša Kelionių
organizatoriui likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki kelionės pradžios).
7.14. Turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų
atlyginta turtinė ir neturtinė žala šiais atvejais:
7.14.1. jeigu dėl Turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau
vykdoma, o Kelionių organizatorius per Turisto nustatytą protingą terminą
nepašalina trūkumų;
7.14.2. jeigu Kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti
alternatyvių paslaugų arba Turistas jų atsisako pagal sutarties 7.9 punktą;
7.14.3. kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais.
7.15. Kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties įvykdymą,
jeigu Kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis buvo netinkamai vykdoma
dėl:
7.15.1. Turisto kaltės (pavyzdžiui, Turistas neturi kelionei reikalingų ir
galiojančių asmens tapatybės dokumentų, neatvyksta laiku į išvykimo vietą,
trukdo tęsti kelionę, nesilaiko muitinės taisyklių);
7.15.2. trečiosios šalies, nesusijusios su paslaugų teikimu pagal sutartį, kaltės
ir todėl nebuvo įmanoma žalos numatyti arba jos išvengti;
7.15.3. nenugalimos jėgos.
7.16. Jeigu žala, išskyrus žalą, atsiradusią dėl Turisto mirties, sveikatos
sužalojimo, taip pat tyčinę žalą ar dėl didelio neatsargumo padarytą žalą,
Turistui padaroma teikiant sutartyje numatytą paslaugą, tačiau tą paslaugą
teikia ne pats Kelionių organizatorius, Kelionių organizatoriaus atsakomybė
už tokią žalą ribojama triguba kelionės kaina.
7.17. Turisto teisė gauti žalos atlyginimą ar teisė į kainos sumažinimą nedaro
poveikio keleivių teisėms pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir
pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba
atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL
2004 L 046, p. 1), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL
2007 L 315, p. 14), 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų
atveju (OL 2009 L 131, p. 24), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais
vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.
2006/2004 (OL 2010 L 334, p. 1), 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo
autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas
(EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), ir pagal tarptautines konvencijas.
7.18. Pagal sutarties 7.14 punktą Kelionių organizatoriaus išmokėtas žalos
atlyginimas arba pagal sutarties 4 skyriaus nuostatas Kelionių organizatoriaus
Turistui suteiktas kainos sumažinimas ir pagal sutarties 7.17 punkte nurodytus
Europos Sąjungos teisės aktus ir tarptautines konvencijas išmokėtas žalos
atlyginimas arba suteiktas kainos sumažinimas Turistui išskaitomi vienas iš
kito, kad būtų išvengta dvigubo žalos atlyginimo.
7.19. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
8. Asmens duomenų apsauga
8.1. Asmens duomenų valdytojas yra „Coral Travel Lithuania”, buveinė
Vilniuje, Konstitucijos pr.26. Duomenų valdytojas yra atsakingas už pateiktų
asmens duomenų saugumą ir jų tvarkymą laikantis įstatymų nuostatų. Su
asmens duomenų valdytoju galima susisiekti el. Paštu info@coraltravel.lt
arba telefonu +37052747474. Kelionių organizatorius informuoja, kad tvarko
turisto asmens duomenis sutarčių sudarymo ir vykdymo, paslaugų teikimo ir
atsiskaitymo už teikiamas paslaugas, pretenzijų (reikalavimų) nustatymo ir
nagrinėjimo 10 metų laikotarpyje, atsižvelgiant į privalomus senaties
terminus, tikslais. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 2016-04-27
dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinamas Direktyva 95/46/EB (Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento) 6 straipsnio 1 dalies b) punktas, c) punktas,
Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.125 straipsnis.
8.2. Sutarties 8.1 punkte nurodytais tikslais kelionių organizatorius tvarko
šiuos turisto asmens duomenis: asmens kodą, gyvenamąją vietą (adresą),
pavardę, vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, asmens tapatybę
patvirtinančio dokumento duomenis- išdavimo ir galiojimo datą, vietą,
numerį, gimimo datą, lytį, pilietybę, dokumentą išdavusią valstybę, mokėjimų
duomenis ir kitus turisto pateiktus duomenis bei kitą su šios sutarties
sudarymu ir vykdymu susijusią informaciją.
8.3. Turistas susisiekęs su kelionių organizatoriumi ir kelionių organizatoriui
nustačius asmens tapatybę, gali įgyvendinti šias savo duomenų subjekto
teises: 8.3.1. gauti informaciją apie duomenų tvarkymą; 8.3.2. susipažinti su
kelionių organizatoriaus tvarkomais savo asmens duomenimis; 8.3.3.
reikalauti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis ir papildyti neišsamius
savo asmens duomenis; 8.3.4. reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti
pamirštam”); 8.3.5. reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; 8.3.6.
teisę į duomenų perkeliamumą; 8.3.7. tuo atveju, kai asmens duomenys yra
tvarkomi sutikimo pagrindu – teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą;
8.3.8. reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų
tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas.
8.4. Turistas, manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi
teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos
g. 17, 10312 Vilnius, tel. 8 5 2127532, el. paštas ada@ada.lt, interneto
svetainė www.ada.lt.
8.5. Kelionių organizatorius siekdamas užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą
turi teisę perduoti turisto asmens duomenis kelionių organizatoriaus vardu ir
(ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims teikiantiems klientų
aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas.
Kelionių organizatorius patvirtina, kad duomenų perdavimas vykdomas
taikant saugumo priemones pagal atitinkamas sutartis su duomenų gavėjais.
8.6. Kelionių organizatorius privalo pateikti turisto asmens duomenis valdžios
arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai
privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti kelionių
organizatoriaus teises arba kelionių organizatoriaus klientų, darbuotojų ir
turto saugumą.
8.7. Kelionių organizatorius tvarko turisto asmens duomenis ne ilgiau nei to
reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai,
jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
8.8. Turistas prisiima visą atsakomybę dėl kelionių organizatoriui pateiktų
savo ir kitų turistų asmens duomenų teisingumo ir tikslumo. Turistas,
teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis (įskaitant savo ir
(ar) kitų turistų asmens duomenis), užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti
duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų
tvarkymo galinčius kilti kelionių organizatoriui ir (ar) tretiesiems asmenims
nuostolius.
8.9. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises
viešai skelbiama Privatumo politikoje kelionių organizatoriaus internetiniame
puslapyje www.coraltravel.lt.
9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Pažymime, kad kelionės trukmė yra skaičiuojama nakvynėmis, tuo tarpu
išvykimo diena yra kelionės
pradžios, o grįžimo diena – kelionės pabaigos data. Skrendant lėktuvu pirma
ir paskutinė kelionės diena numatyta kelionei, o ne realiam poilsiui.
9.2. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo
ar nevykdymo Turistas turi be nepagrįsto delsimo raštu ar patvariojoje
laikmenoje pareikšti sutartyje nurodytam kelionės vadovui, Kelionių
organizatoriaus vietiniam atstovui, kontaktiniam centrui ar kitai tarnybai, o jei
šių nėra, – Kelionių organizatoriui.
9.3. Kai sutartis sudaryta per Agentą, Turistas gali pateikti pranešimus,
prašymus ar pretenzijas tiesiogiai Agentui, kuris be nepagrįsto delsimo
perduoda pranešimus, prašymus ar pretenzijas Kelionių organizatoriui.
Agentui gavus Turisto pranešimus, prašymus ar pretenzijas, laikoma, kad juos
gavo Kelionių organizatorius.
9.4. Kelionių organizatorius privalo neatlygintinai išnagrinėti Turisto
kreipimąsi ir, kai nesutinka su Turisto reikalavimais, privalo ne vėliau kaip
per 14 dienų nuo Turisto kreipimosi gavimo dienos, pateikti Turistui išsamų
motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Kelionių organizatoriui
gavus pretenziją, turinčią trūkumų (pavyzdžiui, nepasirašytą, paduotą
neturinčio teisės atstovauti asmens arba nepateikus tinkamą atstovavimą
patvirtinančių dokumentų, nepridėjus pretenzijoje išdėstytų nusiskundimų
pagrindžiančių įrodymų ar kt.), Kelionių organizatorius turi teisę kreiptis į
Turistą su prašymu ištaisyti trūkumus. Terminas Kelionių organizatoriaus
rašytinio atsakymo pateikimui skaičiuojamas nuo Turisto kreipimosi su
ištaisytais trūkumais gavimo dienos. Kelionių organizatorius turi teisę pratęsti
pretenzijos nagrinėjimo terminą ne ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui dėl
svarbių priežasčių, pateikdamas Turistui pranešimą patvariojoje laikmenoje.
Turisto pretenzijų Kelionių organizatoriui dėl žalos atlyginimo už netinkamą
sutarties vykdymą ar nevykdymą pateikimo senaties terminas yra dveji metai.
Pretenzijos teikiamos: a.) adresu “Coral travel Lithuania”, Konstitucijos
pr.26, Vilnius b.) Užpildant pretenzijos formą adresu
www.coraltravel.lt/client/register, arba c) pardavimo vietoje, kurioje buvo
sudaryta sutartis. Pretenzijos, siunčiamos kitais nei pirmiau nurodytais
adresais, nėra nagrinėjami.
9.5. Jei turisto netenkina kelionių organizatoriaus atsakymas, jis turi teisę dėl
to paties ginčo dalyko per vienus metus kreiptis į vartojimo ginčus
nagrinėjančią instituciją. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar
nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos
tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt,
faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu
prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.
9.6. Turisto kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima
iš Turisto teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti
ginčą iš esmės.
9.7. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią,
po vieną kiekvienai šaliai.
9.8. Jeigu sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, el. paštu gauta Turisto paraiškos
forma, kurią pasirašo Kelionių organizatorius arba Agentas ir Turistas, arba
visos arba dalies kainos [pradinio įnašo] sumokėjimas už kelionę ir visos
sumos sumokėjimas už draudimą, yra laikomas sutarties sudarymu. Jei
sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, Kelionių organizatorius be nepagrįsto
delsimo po sutarties sudarymo patvariojoje laikmenoje Turistui pateikia
sutarties kopiją arba sutarties patvirtinimą. Jeigu sutartis sudaroma nuotoliniu
būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo
skelbiamos oficialioje Kelionių organizatoriaus internetiniame
puslapyje www.coraltravel.lt kelionės įsigijimo metu.
9.9. Ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties kopija ar sutarties
sudarymo patvirtinimas Turistui pateikiami popierine forma arba, jei Turistas
sutinka, kitoje patvariojoje laikmenoje

 

Kelionės į TurkijąAlanija

INSULA RESORT & SPA 5*

2024.06.20 Naktų sk.: nuo 7 n.

742 €

PLAČIAU

Kelionės į TurkijąBelekas

Ethno Hotels Belek 5*

2024.06.02 Naktų sk.: nuo 3 n.

995 €

PLAČIAU

Kelionės į GraikijąKelionės į Zakintą

Best Western Zante Park 5*

2024.06.24 Naktų sk.: nuo 7 n.

829 €

PLAČIAU
Kelionių lagaminas

NERADAI SAVO SVAJONIŲ KELIONĖS?

Ir gauk individualų pasiūlymą!


    Viešbučio žvaigždučių skaičius*:

    Maitinimo tipas*: